Door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Wonen in Ridderkerk voor jong en oud

Voor het uitbreken van de economische crisis was de woningmarkt jarenlang de motor van de Nederlandse economie. In de jaren die volgden heeft de woningmarkt het (prille) economisch herstel lang in de weg gestaan. De laatste tijd horen en lezen we steeds vaker dat woningen minder lang te koop staan. Tegelijkertijd zijn de huren in de sociale sector de afgelopen jaren in totaal met soms wel 25% (!) gestegen, ook in Ridderkerk.

Het beleid voor de woningmarkt wordt gemaakt in ‘Den Haag’. Maar gemeenten hebben veel ruimte om tot een eigen invulling van dat beleid te komen. In 2010 is in Ridderkerk onderzoek gedaan naar de lokale woningbehoeften. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat veel Ridderkerkers behoefte hebben aan een huurwoning met een huur van € 500 of minder. Deze behoefte staat haaks op het lokale beleid om de sociale woningvoorraad met ruim 1700 woningen in te krimpen. Met name in het goedkopere deel van de voorraad zijn al meer dan 500 woningen gesloopt.

Zowel de huurstijging als het verminderen van het aantal betaalbare woningen zijn de PvdA Ridderkerk een doorn in het oog. Een door ons voor de zomer ingediend voorstel om te stoppen met het inkrimpen van de sociale woningvoorraad heeft het niet gehaald.

Ten opzichte van het onderzoek uit 2010 zijn er een aantal belangrijke uitdagingen bijgekomen op de woningmarkt. Uitdagingen die weliswaar het gevolg zijn van landelijk beleid of het ontbreken daarvan, maar die om lokale maatregelen vragen. Op twee daarvan zal ik kort ingaan.

Starterslening
De verscherping van de hypotheekregels zorgt ervoor dat jongeren minder makkelijk een eerste huis kunnen kopen. Een starterslening kan dan uitkomst bieden. Een starterslening is een lening die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld om jonge mensen te helpen met het kopen van een eerste huis. Elders in het land een groot succes, maar in Ridderkerk wegbezuinigd. Wij hebben ons als enige partij al in ons verkiezingsprogramma uitgesproken voor een terugkeer van de starterslening. Wij zijn verheugd dat het college deze suggestie heeft overgenomen en dat in november een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd om de starterslening opnieuw in te voeren.

Blijverslening
Steeds meer ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen. Maar omdat hun fysieke mogelijkheden afnemen, moet de woning dan wel worden aangepast. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor geld te lenen. De blijverslening kan dan een oplossing zijn. De blijverslening is een lening die door de gemeente aan ouderen wordt verstrekt om hun huis levensloopbestendig te maken. Samen met het CDA hebben wij aan het college gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om de blijverslening in Ridderkerk te introduceren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dermate positief dat in november tevens aan de raad zal worden voorgesteld om de blijverslening in te voeren.

Beide maatregelen dragen eraan bij dat jong en oud in Ridderkerkkunnen blijven wonen, maar het blijft zaak om lokaal oog te houden voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk