Door Jeroen Rijsdijk op 21 juni 2015

Schriftelijke vragen over verlichting in het Erasmuspark

Omwonenden van het Erasmuspark hebben van de gemeente een brief ontvangen, waarin hun wordt medegedeeld dat er geen extra verlichting komt om de overlast in het park te bestrijden. Deze brief is voor de PvdA Ridderkerk reden geweest om samen met EVR schriftelijke vragen te stellen. In de raad is met enige regelmaat over de overlast in het Erasmuspark gesproken. Des te meer verbazing wekt het dat het college de raad niet van haar beslissing op de hoogte heeft gesteld. Bovendien hebben omwonenden tijdens een gesprek dat vorig jaar september met de gemeente heeft plaatsgevonden juist aangedrongen op het nemen van extra maatregelen, zoals het aanbrengen van extra verlichting.

Aan burgemeester en wethouders
door tussenkomst van de voorzitter van de raad

Ridderkerk, 29 mei 2015

Onderwerp: verlichting in het Erasmuspark

Geacht college,

De overlast in het Erasmuspark speelt – met pieken en dalen – al langere tijd. Met enige regelmaat is de overlast ook onderwerp van gesprek (geweest) in de raad. Op 22 september 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente, politie en omwonenden. Tijdens dat overleg hebben omwonenden – niet voor het eerst – de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen. Zij zien graag dat er (onder andere) extra verlichting wordt aangebracht, zodat het minder aantrekkelijk wordt om op een bankje in het donker te hangen. U heeft toegezegd de mogelijkheden daartoe te zullen onderzoeken. Wij hebben inmiddels van omwonenden begrepen dat zij een brief hebben gekregen waarin wordt meegedeeld dat er geen extra verlichting zal worden aangebracht. Dit roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Bewoners hebben aangegeven dat het plaatsen van extra verlichting in hun ogen een effectieve maatregel is om de overlast in het Erasmuspark tegen te gaan. Wat zijn voor u de redenen om desondanks toch af te zien van het aanbrengen van extra verlichting?
  2. Graag vernemen wij welke kosten gemoeid zijn met het aanbrengen van extra verlichting. Graag uw antwoord toelichten.
  3. Met enige regelmaat is de overlast in het Erasmuspark onderwerp van gesprek (geweest) in de raad. Waarom is de raad, die zo betrokken is bij dit onderwerp, niet geïnformeerd over het feit dat u heeft besloten om af te zien van het aanbrengen van extra verlichting?
  4. Overweegt u verder (nog) om maatregelen te nemen om de overlast in het Erasmuspark tegen te gaan? Waarom wel/niet? In uw antwoord graag ook het aspect betrekken dat de overlast met pieken en dalen gaat. Dat het nu eventueel goed gaat, betekent niet dat dit over een tijd ook nog het geval zal zijn.

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik om schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk
Petra van Nes-De Man
Echt voor Ridderkerk
Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk