3 oktober 2015

Raadsbijdrage: liever zonnecollectoren op het dak van De Fakkel

Dank u wel voorzitter.

Ik heb het al vaker gezegd: de PvdA Ridderkerk is voor duurzaamheid. Zo zijn we er al jarenlang een warm voorstander van dat Ridderkerk een Fairtrade Gemeente wordt, hetgeen in 2016 dan toch zal worden gerealiseerd, en worden naar aanleiding van een door ons ingediende motie de mogelijkheden onderzocht om in Ridderkerk een pilot met nul-op-de-meter woningen te starten.

Dat neemt niet weg dat we initiatieven op het gebied van duurzaamheid kritisch beoordelen, positief kritisch weliswaar, maar wel kritisch. Op het moment dat het college voorstelt om ergens geld aan uit te geven, moet duidelijk zijn welke baten daar voor de Ridderkerkse samenleving tegenover staan. Het is dan belangrijk dat de doelen helder worden geformuleerd. Zodat we als raad ook achteraf kunnen vaststellen of die doelen zijn gehaald.

In de duurzaamheidsvoorstellen die de afgelopen tijd aan de raad zijn voorgelegd, heeft het aan die helderheid nogal eens ontbroken. Het helpt daarbij niet dat de raad iedere keer onder tijdsdruk een beslissing moet nemen. Vraag aan de wethouder: kunt u concreet toezeggen dat komende voorstellen in een eerder stadium aan de raad worden voorgelegd en dat de doelstellingen zo smart mogelijk worden geformuleerd?

Te vaak ook bemerken we bij het college de houding van: het is duurzaam, dus het is goed. Dat zien we ook terug bij het onderhavige voorstel om zonnepanelen te plaatsen op het dak van zwembad de Fakkel. Nergens in het voorstel wordt onderbouwd waarom dit de beste manier is om de Fakkel van duurzame energie te voorzien. Sterker, het heeft onze voorkeur als bij grote energiegebruikers als een zwembad, niet gekozen wordt voor zonnepanelen, maar voor zonnecollectoren. Door de warmte die zonnecollectoren afgeven, hoeft er minder energie te worden verbruikt en kunnen grote energieverbruikers optimaal profiteren van verduurzaming. Vraag aan de wethouder: waarom wordt in dit geval gekozen voor zonnepanelen en niet voor zonnecollectoren?

Tot slot wordt in het raadsvoorstel aangegeven dat de mogelijkheden worden onderzocht om de zonnepanelen over te dragen aan een lokale energiecorporatie. De PvdA Ridderkerk is er op dit moment niet van overtuigd dat een dergelijke overdracht de voorkeur verdient boven het in gemeentelijk beheer houden van de zonnepanelen. Vraag aan de wethouder: kunt u concreet toezeggen dat u bij het onderzoek naar de mogelijkheden om de zonnepanelen over te dragen ook de voor- en nadelen van die overdracht in kaart brengt en dat u inzicht geeft in de kostenstructuur en hoe die zich verhoudt tot het te behalen rendement?

Dank u wel.