14 november 2015

Raadsbijdrage begrotingsraad: Sociale Duurzaamheid

De PvdA Ridderkerk zet zich in voor Sociale Duurzaamheid. Voor een veerkrachtige inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin iedereen mee telt, los van afkomst, religie of partnervoorkeur. Daarom dienen wij de motie van D66/GroenLinks om jaarlijks de regenboogvlag in onze gemeente te hijsen mede in.

Financiën
De PvdA Ridderkerk vindt dat geld voor het Sociale Domein besteed moet worden aan het sociale domein. Dat wanneer budgetten niet volledig uitgegeven worden deze resterende gelden ingezet moeten worden ter verhoging van de kwaliteit, voor innovatie en bovenal om de scherpe kantjes van het beleid af te halen.

Zorg
Mensen die zorg nodig hebben moeten die ook ontvangen. De zwaarte die nu gelegd wordt op eigen regie mag veel meer verlegd worden naar zorgbehoefte en persoonlijke omstandigheden. De gebiedsteams zijn nog niet de bekende toegangspoort tot zorg of ondersteuning. De privacy in de zorg en in de gebiedsteams verdient meer aandacht. Er zijn vragen en onduidelijkheden over de door de gemeente gegeven keuze tussen PGB en ZIN. Het geeft meer vertrouwen wanneer met woord en daad de mens voor de munt wordt geplaatst. Dan werk je aan Sociale Duurzaamheid.

Seniorvriendelijk
Ridderkerk vergrijst. In Ridderkerk is een aantal jaren geleden de nota Zilver, Grijs en Goud aangenomen. Het is nu een mooi moment om gestructureerd de tussenbalans op te maken welke stappen we hebben gezet om Ridderkerk meer seniorvriendelijk te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar een kader voor ontwikkeld met acht aandachtsgebieden. Een van de punten die genoemd worden is omgaan met eenzaamheid, vandaar dat wij de motie van de Christen Unie hierover mede indienen. Een ander punt is het obstakel van reiskosten voor oudere minima, waardoor zij minder aan de samenleving deelnemen dan zij willen en kunnen.
En dat kan beter. Vitale ouderen zijn het geheime wapen van Ridderkerk.

Seniorvriendelijkheid betekent niet dat er geen oog is voor andere leeftijdsgroepen. Over jeugd en jongeren komen we in een van de komende raadsvergaderingen te spreken. En rollatorvriendelijke huizen en straten zijn ook buggyproof.
Een inclusieve samenleving heeft ook oog voor kinderen met een beperking, daarom dienen wij een motie in waarin wij aandacht vragen voor de toegankelijkheid van speelplekken voor kinderen met een beperking. Zij willen ook graag in hun buurt buiten kunnen spelen.
In 2013 is de motie Kindpakket aangenomen. Gezien de lange voorbereidingstijd en de extra armoedegelden van het rijk verwachten wij in het voorjaar iets spectaculairs.
Wanneer we Ridderkerk zo inrichten dat inwoners zich veilig en gezien voelen dan dragen wij bij aan Sociale Duurzaamheid.

Wonen
Wij willen het college en Woonvisie bedanken voor de manier waarop zij de nul-op-de-meter woning hebben omarmd en omgezet in actie. Wij hopen met hen dat dit voor huurders lagere woonlasten mogelijk maakt.
De ontwikkelingen gaan door. In het kader van duurzaamheid en betaalbaar langer thuis dienen wij een motie waarin wij het college vragen het concept van de Fijn Woning te onderzoeken, een nieuw type nul-op-de-meter woning waarin energiemaatregelen worden gecombineerd met zorgbehoefte.

De PvdA Ridderkerk vraagt zich af of er nog wel voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven in Ridderkerk. De druk op met name de goedkopere woningen neemt fors toe door herstructurering, passendheidstoets en het besluit om juist van deze categorie circa 2000 woningen te onttrekken.
Voor Ridderkerkers is het bijzonder lastig om op korte termijn passende woonruimte te vinden, ook als je kinderen hier geworteld zijn en op school zitten.

Ridderkerk gaat in 2016 meer dan 100 vluchtelingen huisvesten, terecht dragen wij een steentje bij, naar verwachting zijn daar rond de 38 woningen voor nodig. Kunnen we afspreken dat dit gebeurt door de sociale woningvoorraad in 2016 met 38 uit te breiden?
Door te zorgen voor voldoende geschikte en betaalbare woonruimte wordt het draagvlak voor de huisvesting van vluchtelingen vergroot en dat draagt bij aan Sociale Duurzaamheid.

Werk
Het college heeft aangegeven dat slechts 10% van de gemeentelijke en BAR-opdrachten uitgevoerd wordt door lokale ondernemers. Lokale ondernemers produceren lokale werkgelegenheid en dat is zeer gewenst. We zijn benieuwd naar het streefpercentage dat het college zich ten doel stelt.

Veel minima hebben geen auto en reizen voor sollicitatie, scholing, werk en vrijwilligerswerk met fiets of openbaar vervoer. Oudere minima zien zich daarnaast vaker geconfronteerd met kosten voor medische bezoeken. De PvdA Ridderkerk vindt het aanbieden van gratis openbaar vervoer op basis van draagkracht logischer dan het aanbieden op basis van leeftijd. Daarom dienen wij samen met D66/GroenLinks een motie in.

Verdringing van werk moeten we voorkomen. Zorgvuldigheid is gevraagd bij het inzetten van mensen voor een tegenprestatie, zij hoeven niet weg van hun vrijwilligersplek om elders te gaan inpakken. Toch gebeurt dit in Ridderkerk wel.
Een tegenprestatie is een wederdienst aan de samenleving en geen straf.
In mensen investeren draagt meer dan investeren in stenen bij aan Sociale Duurzaamheid.

Door mensen die direct of indirect van je afhankelijk zijn correct en rechtvaardig te behandelen, door als politieke partijen elkaar in de verschillende rollen te informeren en te respecteren, elkaar te bejegenen zoals je zelf behandelt wilt worden, kan de gemeente Ridderkerk bijdragen aan Sociale Duurzaamheid.

Mens, maatwerk, munt

Wanneer we streven naar Sociale Duurzaamheid en een beter Ridderkerk laten we dan het belangrijkste weer voorop zetten: mens, maatwerk, munt.

Dank u wel.

Voor het lezen van de algemene beschouwingen van de PvdA Ridderkerk klikt u op de volgende link: Algemene beschouwingen.