Door Jeroen Rijsdijk op 12 juli 2015

Voor duurzaamheid, maar tegen windturbines in dichtbevolkt gebied

Dank u wel voorzitter.

Duurzaamheid zal de komende jaren voor de overheid – op alle niveaus – een belangrijk speerpunt zijn. De PvdA Ridderkerk vindt dat een goede ontwikkeling. Het maakt ons niet alleen minder afhankelijk van olie en gas, maar beschermt komende generaties ook tegen luchtvervuiling, geluidsoverlast, afval en stank. In Ridderkerk, dat deel uitmaakt van de ‘Vuile Driehoek’ met Rotterdam en Schiedam, valt op dit gebied nog veel te winnen.

Wij zijn net als ruim twee derde van de Nederlanders voor windenergie, maar wij zijn tegen windturbines in dichtbevolkt gebied, zoals Ridderkerk. Windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. Het is in dit verband veelzeggend dat de normen voor windturbines zo ruim zijn geformuleerd, dat het als acceptabel wordt gezien dat 9% van de omwonenden ernstige overlast ondervindt. Met de beoogde windturbines in Nieuw Reijerwaard zal dit een aanzienlijke groep Ridderkerkers betreffen.

Daarnaast is het rendement van windturbines in dichtbevolkt gebied beperkt. De windturbines in Nieuw Reijerwaard zouden in theorie elk een rendement van 3 MW kunnen halen, maar in de praktijk ligt dit door de ongunstige ligging veel lager. De echte optimisten spreken van een rendement tussen de 2 en 3 MW, maar tijdens een voor de raad georganiseerde bijeenkomst is al aangegeven dat een rendement van 2 MW waarschijnlijk meer reëel is.

Het klopt dat de komst van de drie windturbines in Nieuw Reijerwaard juridisch mogelijk is. Het provinciale inpassingsplan is op dit punt onherroepelijk geworden. Dat maakt het lastig om de komst van de windturbines nog te verhinderen. Maar de PvdA Ridderkerk heeft al vaker aangegeven – om de genoemde redenen – dat we vinden dat het college het gesprek met de provincie nog een keer moet aangaan om te kijken of de verduurzaming in Ridderkerk op een andere manier kan worden vormgegeven. Dat is ook de inzet van de werkgroep Lucht en Geluid. Vraag aan de wethouder: bent u bereid om het gesprek met de provincie nog een keer aan te gaan, of doet u met het versturen van deze brief de deur dicht?

Het college geeft aan dat in het kader van de visie Ruimte en Mobiliteit gezocht wordt naar aanvullende locaties voor windenergie. In de brief staat echter niet vermeld dat hiervoor een andere locatie in Ridderkerk serieus in beeld is, namelijk Donkersloot. Dat is opmerkelijk, temeer omdat in het vervolg van de brief heel stellig wordt aangegeven dat Ridderkerk met de beoogde windturbines in Nieuw Reijerwaard haar maximale inspanning levert op het gebied van windenergie. Vraag aan de wethouder: waarom wordt in de brief niet aangegeven dat deze locatie in beeld is en welke stappen het college onderneemt om plaatsing tegen te houden?

Tot discussie over windturbines speelt ook in Barendrecht, onze buurgemeente en partner in BAR-verband. Barendrecht is samen met inwoners en ondernemers bezig met het opstellen van een toetsingskader. In dit toetsingskader staan randvoorwaarden en eisen waaraan plannen van een initiatiefnemer bij de realisatie van windturbines worden getoetst. Wie het ontwerptoetsingskader bestudeert, kan niet anders dan concluderen dat het voor Barendrecht een reële mogelijkheid is om windturbines te realiseren op bedrijventerrein BT-Oost, dichtbij de gemeentegrens met Ridderkerk. Bij ongewijzigde plannen zou dit betekenen dat bewoners van de Rijksstraatweg aan twee kanten te maken krijgen met windturbines. Vraag aan de wethouder: wat is het collegestandpunt over het plaatsen van windturbines dichtbij de gemeentegrens met Ridderkerk?

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk