Door Jeroen Rijsdijk op 16 december 2015

Sociale woningvoorraad op peil houden

De druk op de sociale woningmarkt is groot, ook in Ridderkerk. De vraag naar woningen overstijgt het aanbod. De oorzaken zijn divers: jongeren die als gevolg van strengere hypotheeknormen minder makkelijk een eerste huis kunnen kopen, meer mensen die als gevolg van een inkomensdaling op een sociale huurwoning zijn aangewezen, de huisvesting van statushouders en ouderen die het liefst naar een kleinere woning willen verhuizen, maar daarbij aanlopen tegen het probleem van een fors hogere huur. Voor Ridderkerk komt daarbij nog de ‘ambitie’ van de kerncoalitie van Leefbaar en SGP om de sociale woningvoorraad met 2000 woningen te verminderen. Dat wordt duidelijk zichtbaar bij de verschillende herstructureringsprojecten. Het aantal sociale huurwoningen dat wordt gesloopt, is groter dan het aantal dat wordt teruggebouwd.

Een ander probleem dat speelt bij de herstructureringsprojecten is dat met name de sociale huurwoningen met een relatief goedkope huur verdwijnen. Juist deze woningen zijn voor een brede groep mensen bereikbaar. De PvdA Ridderkerk vindt dat een zorgelijke ontwikkeling, ook omdat per 1 januari 2016 een passendheidstoets wordt ingevoerd voor mensen die huurtoeslag ontvangen. Dit houdt in dat zij straks alleen nog een woning mogen huren met een huur die past bij hun inkomen. Eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 21.950 kunnen dan alleen nog een woning huren met een huur tot maximaal € 576,18 en twee- of driepersoonshuishoudens met een inkomen tot € 23.950 een woning van maximaal € 618,24.

Het is niet onverstandig dat mensen alleen nog een woning kunnen huren die past bij hun inkomen, maar dan moet het college in samenspraak met Woonvisie wel zorgen voor voldoende betaalbare woningen, ook voor de lagere inkomens. Vooralsnog wordt in Ridderkerk – in tegenstelling tot
een deel van de gemeenten elders in het land – totaal niet op deze ontwikkeling ingespeeld. Sterker nog, alle woningen die worden teruggebouwd, hebben een huur van rond de € 700. Het gevolg is dat het voor mensen met een smallere beurs steeds moeilijker wordt, zo niet onmogelijk om binnen Ridderkerk een passende woning te vinden. Dat leidt soms tot ronduit schrijnende situaties. Het ombudsteam van de PvdA Ridderkerk heeft hierover onlangs bericht. Gelukkig is het toen gelukt
om voor het betreffende gezin – met behulp van betrokken ambtenaren – op het laatste moment een passende oplossing te vinden.

Begin volgend jaar wordt de nieuwe woningbouwstrategie met bijbehorende prestatieafspraken in de raad besproken. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt voor het lokale woningbeleid in de komende jaren. De inzet van de PvdA Ridderkerk in deze discussie is duidelijk: voldoende,
kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen, ook voor de lagere inkomens. Houd de sociale woningvoorraad op peil. Daarnaast moeten de mogelijkheden worden onderzocht om de huisvesting van een toenemend aantal statushouders zo op te vangen dat dit de kansen voor mensen die nu soms al lange tijd wachten op een sociale huurwoning niet vermindert. De nieuwe Woningwet geeft gemeenten meer invloed. Lokale keuzes kunnen dus nog meer het verschil maken.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk