Door Jeroen Rijsdijk op 14 januari 2016

Schriftelijke vragen over windturbines in de Poesiatstraat

Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad

Ridderkerk, 20 december 2015

Onderwerp: windturbines in Poesiatstraat

Geacht college,

U heeft het besluit genomen om vier windturbines in de Poesiatstraat te plaatsen. Deze beslissing is niet aan de raad voorgelegd. De windturbines maken deel uit van een energiesysteem dat het nieuwe rioolgemaal van energie moet voorzien. Het is de bedoeling dat er naast windenergie ook gebruikgemaakt wordt van zonne-energie.

Tijdens de raadsvergaderingen van 5 november en 26 november 2015 heeft de PvdA Ridderkerk vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de beoogde plaatsing van de windturbines en de belasting van de leefomgeving. Toen heeft u aangegeven dat de windturbines vooral in de Poesiatstraat worden geplaatst, omdat zij vanaf de Rotterdamseweg goed zichtbaar moeten zijn voor voorbij rijdende automobilisten. Op die manier moet het energiesysteem het duurzaamheidsvisitekaartje van Ridderkerk worden. Een bijkomend gevolg is dat ook omwonenden een direct zicht krijgen op de Rotterdamseweg. Dat hebben zij nu niet. Die argumentatie heeft ons verbaasd en ook de onduidelijkheid over de mogelijke effecten op de leefomgeving. Wij hebben daarover de volgende vragen:

1.a Wat voor type windturbine wilt u bij het nieuwe rioolgemaal plaatsen?
1.b Wat is de reden dat voor dit type windturbine wordt gekozen?
1.c Hoe hoog zijn de beoogde windturbines? En in het geval de windturbines op een verhoging worden geplaatst, hoe hoog zijn de windturbines inclusief verhoging?
1.d Vormen de windturbines het hoogste punt van het energiesysteem? Zo nee, wat is dan het hoogste punt en hoe hoog is dit?
1.e Is het technisch mogelijk om het nieuwe rioolgemaal volledig op zonne-energie te laten werken?Waarom wel/niet?

2.a Wat is het rendement van de beoogde windturbines? Graag uw antwoord onderbouwen en daarbij een onderscheid maken tussen het rendement dat de windturbines volgens de fabrikant maximaal kunnen halen en het rendement dat zij naar verwachting op deze locatie zullen halen.
2.b In een raadsinformatiebrief geeft u aan dat de windturbines een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Kunt u concreet aangeven hoeveel CO2-uitstoot er door de plaatsing van de windturbines wordt gereduceerd?

3.a In dezelfde raadsinformatiebrief geeft u aan dat de windturbines niet voor geluidsoverlast zorgen, omdat het geluid onder de 50 dB zou blijven. Waarop is deze verwachting gebaseerd en wat is de verwachte geluidsbelasting? Graag uw antwoord onderbouwen en daarbij ook ingaan op het laagfrequent geluid dat windturbines produceren en op het mogelijk geluidsversterkend effect van het water in de vijver waarin de windturbines worden geplaatst.
3.b Met omwonenden is afgesproken dat er voor de sloop van het oude rioolgemaal een nulmeting zou worden uitgevoerd om de huidige geluidsbelasting te vergelijken met de toekomstige geluidsbelasting. Is dit inmiddels gebeurd? Zo nee, in hoeverre is het na de sloop van de woningen in de Poesiatstraat nog mogelijk om een betrouwbare nulmeting uit te voeren?
3.c Windturbines produceren slagschaduw/zonreflecties. Welke maatregelen worden er genomen om overlast door slagschaduw/zonreflecties tegen te gaan en in hoeverre garanderen deze maatregelen dat er geen overlast door slagschaduw/zonreflecties zal optreden?
3.d De windturbines worden aan een rand van een woonwijk geplaatst. Hier spelen ook kinderen. Op welke manier wordt de veiligheid gewaarborgd?

4.a Op het moment dat de windturbines worden geplaatst wonen er als gevolg van herstructurering (tijdelijk) geen mensen in de Poesiatstraat. Heeft er met Woonvisie als eigenaar van de woningen overleg plaatsgevonden over de beoogde plaatsing van de windturbines? Waarom wel/niet?
4.b In het geval er met Woonvisie overleg heeft plaatsgevonden, heeft dit geleid tot een bijstelling van het plan? Zo ja, op welke punten?
4.c Op welk moment heeft u het wijkoverleg Centrum over de plaatsing van de windturbines geïnformeerd en heeft u het wijkoverleg daarbij om advies gevraagd? Waarom wel/niet?

5.a Moet het bestemmingsplan/de beheersverordening worden aangepast voor de beoogde plaatsing van de windturbines? Waarom wel/niet?
5.b Het besluit tot plaatsing van de windturbines heeft twee weken te laat in de Combinatie gestaan,
gelet op de uiterste bezwaartermijn. Op welke wijze wordt nu geborgd dat belanghebbenden conform de Algemene wet bestuursrecht 6 weken de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen?
5.c In de eerder aangehaalde raadsinformatiebrief geeft u ook aan dat de totale kosten voor het plaatsen van de windturbines € 40.000 bedragen. Wie de in de omgevingsvergunning genoemde bedragen bij elkaar optelt komt al snel tot een bedrag van € 58.000. Graag dit verschil toelichten.
5.d Wat is de beoogde terugverdientijd van de windturbines? Graag uw antwoord onderbouwen.

6.a U bent in overleg met een groep omwonenden over de beoogde plaatsing van de windturbines. Op welk moment informeert u de raad over de voortgang van dit overleg?
6.b Kunnen andere omwonenden die zorgen hebben over de plaatsing van de windturbines ook aan dit overleg deelnemen? Waarom wel/niet? En zo ja, op welke wijze worden zij hierop dan geattendeerd?
6.c Hoe verhoudt het plaatsen van windturbines in de Poesiatstraat zich tot het collegestandpunt dat met de drie beoogde windturbines in Nieuw Reijerwaard de locaties voor plaatsing van windturbines in Ridderkerk zijn uitgeput?

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik om schriftelijke beantwoording van deze vragen. Tevens verzoek ik u om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord.

Hoogachtend,

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk