Door Jeroen Rijsdijk op 10 augustus 2015

Schriftelijke vragen over leefbaarheid omwonenden Nieuw Reijerwaard

Op 8 juni 2015 heeft de tweede, door de GRNR georganiseerde informatiebijeenkomst voor bewoners van de Rijksstraatweg over de voortgang van Nieuw Reijerwaard plaatsgevonden. De avond kende voor omwonenden een teleurstellend verloop. Zij kregen ontwijkende antwoorden op hun vragen over de leefbaarheid en zij hadden om die reden – niet voor het eerst – het gevoel dat hun belangen worden achtergesteld ten koste van economisch gewin. Het viel ook op dat tijdens de avond niet werd genotuleerd –dat draagt niet bij aan het vertrouwen – en dat niemand van het college aanwezig was. Een en ander is voor de PvdA Ridderkerk aanleiding geweest om een paar weken geleden al schriftelijke vragen te stellen over het verloop van deze informatieavond. In onze ogen komt een leefbare woonomgeving voor de bewoners met stip op nummer 1. Zodra het college onze vragen heeft beantwoord, zullen wij de antwoorden op onze website publiceren.

Aan burgemeester en wethouders
door tussenkomst van de voorzitter van de raad

Ridderkerk, 13 juli 2015

Onderwerp: Informatiebijeenkomst(en) voortgang Nieuw Reijerwaard

Geacht college,

Op 8 juni 2015 heeft de tweede informatiebijeenkomst voor bewoners van de Rijksstraatweg over de voortgang van Nieuw Reijerwaard plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze informatiebijeenkomst en de zorgen die bewoners daar hebben uitgesproken, heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen:

1. Met wat voor gevoel kijken u en de GNRN terug op de informatiebijeenkomsten van 17 november 2014 en 8 juni 2015? Welke ruimte voor verbeterpunten ziet u?
2a. Waarom is er tot nu toe geen notulist aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomsten? Van de tweede informatiebijeenkomst is weliswaar op verzoek van een betrokken bewoner een verslag op hoofdlijnen gemaakt, maar dit is niet te vergelijken met de verslaggeving die plaatsvindt bij bijvoorbeeld wijkoverleggen.
2b. Wilt er bij de GRNR op aandringen dat tijdens komende informatieavonden wel een notulist aanwezig is? Waarom wel/niet?
3. De PvdA Ridderkerk is van mening dat het goed is als de leden van het dagelijks bestuur rechtstreeks van bewoners kunnen horen wat er speelt. Zijn er in dit kader binnen de GRNR afspraken gemaakt over de aanwezigheid van leden van het dagelijks bestuur bij de informatiebijeenkomsten? Waarom wel/niet?
4a. Er is een bewonersgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met de inrichting van de groene zone. Op welke aspecten kunnen bewoners concreet invloed uitoefenen?
4b. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze bewonersgroep (op 9 juli 2015) is aangegeven dat de aarden wal pas wordt aangelegd op een afstand van 50 meter vanaf de Blaakwetering. Dit heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners van de Rijksstraatweg 202 t/m 214. Wat is/zijn hiervan de reden(en) en wat betekent dit voor de leefbaarheid van deze bewoners?
4c. Wilt u zich er bij de GRNR sterk voor maken dat de groene zone hoofdzakelijk uit groen komt te bestaan en niet uit water? En dat deze zone voor alle bewoners aan de Rijksstraatweg ter hoogte van het plangebied gelijkwaardig wordt ingevuld? Waarom wel/niet?
4d. Kunt u aangeven wat de planning is ten aanzien van de groene zone en wanneer deze concreet zal zijn gerealiseerd? Graag uw antwoord motiveren.
5. De PvdA Ridderkerk vindt dat de leefbaarheid voor de bewoners bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard voorop moet staan. Ligt het in dit kader niet meer voor de hand om de gronden die het verst van de woningen afliggen als eerste uit te geven in plaats van andersom? Waarom wel/niet?
6a. Wat is de actuele stand van zaken geven met betrekking tot de gesprekken die u met Rijkswaterstaat voert over de aanpassing van de IJsselmondse Knoop?
6b. Kunt de raad van het verloop van die gesprekken op de hoogte te houden? Waarom wel/niet?
7a. Kunt u aangeven wat de planning is ten aanzien van de ovonde en wanneer deze concreet zal zijn gerealiseerd? Graag uw antwoord motiveren.
7b. Hoe bent u van plan om het sluipverkeer van vrachtauto’s via de Populierenlaan en de Rijksstraatweg tot een minimum te beperken zolang de verkeersafwikkeling van Nieuw Reijerwaard (nog) niet op orde is?
8. Bewoners van de Rijksstraatweg ervaren parkeer- en geluidsoverlast van vrachtauto’s die parkeren bij bedrijventerrein Verenambacht. In hoeverre bent u met de gemeente Barendrecht in overleg over het terugdringen van de overlast?

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik om schriftelijke beantwoording van deze vragen. Tevens verzoek ik u om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord.

Hoogachtend,

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk