Door Jeroen Rijsdijk op 26 april 2015

Raadsbijdrage: zuinig zijn op het buitengebied

Dank u wel voorzitter.

Vanavond is een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Ridderkerk onderwerp van gesprek. Het huidige bestemmingsplan is meer dan 10 jaar oud en moet om die reden worden geactualiseerd.

Het buitengebied van Ridderkerk beslaat globaal de polder rondom Oudelande, de open gebieden rond Rijsoord en de polder ten zuiden van Bolnes. Dit is een groen en open gebied. Een gebied dat door veel Ridderkerkers wordt gewaardeerd, en waar we wat de PvdA Ridderkerk betreft zuinig op moeten zijn.

Het voorgestelde bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, het heeft een zogenoemd ‘consoliderend karakter’. Op dit uitgangspunt wordt één uitzondering gemaakt: het agrarisch bedrijf aan de Pruimendijk 89b krijgt een nieuwe locatie. Door de verplaatsing van dit bedrijf komt het recht tegenover de woning aan de Pruimendijk 180 te liggen. Betrokkenen zijn het met elkaar eens dat het om die reden beter is om het bouwvlak op het perceel iets te verplaatsen. Voor de PvdA Ridderkerk reden om het amendement dat het bestemmingsplan op dit punt aanpast mede in te dienen.

Het wijkoverleg Rijsoord heeft enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de provinciale regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Deze regeling zet actief in op het realiseren van een ruimtelijke kwaliteitswinst door het saneren van tuinbouwglas. Tuinders worden in dit verband gestimuleerd om te stoppen met hun bedrijf dan wel het te verplaatsen. Op de vrijgekomen ruimte mogen zij – binnen bepaalde kaders – woningen terugbouwen. Wij zijn het met het wijkoverleg eens dat een bedrijfsbeëindiging of –verplaatsing altijd een vrijwillige keuze van de tuinder zelf moet zijn. Volgens het wijkoverleg hebben tuinders echter niet de mogelijkheid om hun bedrijf te verplaatsen, omdat op het glascluster geen ruimte meer is. Vraag aan de wethouder: bent u hiermee bekend en zo ja, welke concrete mogelijkheden hebben tuinders dan nog om hun bedrijf te verplaatsen?

Verder vraagt het college om motie 2009-139 over de bouw van starters en/of seniorenwoningen op de hoek van de Rijksstraatweg en de Lagendijk als afgedaan te beschouwen. De PvdA Ridderkerk vindt het vreemd dat deze motie, waarin de raad het college opdraagt om een bepaald type woningen te bouwen op de genoemde locatie, wordt gekoppeld aan een bestemmingsplan dat juist een consoliderend karakter heeft. Gelet op het belang dat wij hechten aan de bouw van starters- en seniorenwoningen – waaraan in onze gemeente een tekort is – beschouwen wij deze motie pas als afgedaan als het college daadwerkelijk een voorstel voorlegt aan de raad. Vraag aan de wethouder: op welke termijn kan de raad dit voorstel tegemoet zien?

De andere motie – motie 2013-60 over het schrappen van de woningbouwlocatie in Oostendam – beschouwen wij wel als afgedaan.

Voorzitter, tot slot nog enkele opmerkingen over Bolnes-Zuid. Wij vinden wij het verstandig dat het college de eventuele ontwikkeling van Bolnes-Zuid in een apart traject wil onderzoeken en in het voorgestelde bestemmingsplan uitgaat van de huidige agrarische bestemming. Dat doet recht aan de zorgvuldige afweging die voor dit gebied moet worden gemaakt. Wat de PvdA Ridderkerk betreft, blijft Bolnes-Zuid een groen en open gebied met zo min mogelijk verstening. Daarin past wat ons betreft geen ontwikkeling met een parkeerplaats van rond de 3000 plaatsen, zoals wel eens geopperd door een commerciële partij.

Dank u wel.