Door Jeroen Rijsdijk op 24 februari 2016

Raadsbijdrage: parkeerproblemen Donkersloot oplossen

Dank u wel voorzitter.

In de Omgevingswet wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan; een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Nu het bestemmingsplan Donkersloot moet worden geactualiseerd, heeft het college dit bestemmingsplan als pilot omgevingsplan aangemeld bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op die manier kan alvast enige ervaring worden opgedaan met de komende wet, die naar verwachting in 2018 inwerking treedt.

De PvdA Ridderkerk is een voorstander van het (pro)actief inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Laat de veel te late toepassing van de Wet markt en overheid, waarbij het college twee jaar (!) achter de feiten heeft aangelopen, wat dit betreft een uitzondering zijn.

Wel plaatsen wij een belangrijke kanttekening: de Omgevingswet verplicht gemeenten om een integrale omgevingsvisie op te stellen voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Met de nadruk op ‘integraal’.

Het college werkt momenteel aan een toekomstvisie. Onlangs heeft de raad, met onder meer de stem van de PvdA Ridderkerk tegen, een mobiliteitsagenda vastgesteld. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar het Verkeerscirculatieplan wordt herzien. Het bestemmingsplan Donkersloot wordt nu aangemeld als pilot omgevingsplan. Dit zijn allemaal onderwerpen die om uiteenlopende redenen verband houden met de komst van de Omgevingswet. Vraag aan de wethouder: hoe wordt met al deze verschillende projecten de door de Omgevingswet beoogde integraliteit gewaarborgd?

In de startnotitie wordt de verwachting uitgesproken dat stakeholders op een meer intensieve manier bij de totstandkoming van het omgevingsplan worden betrokken dan bij een traditioneel bestemmingsplan. Tevreden zijn wij met de in de commissievergadering gedane toezegging dat in het participatietraject niet alleen ondernemers worden betrokken, maar ook de bewoners in het gebied. In een participatietraject behoren de belangen van de minderheid net zo goed te worden meegewogen.

Ook wordt aangegeven dat op Donkersloot parkeeroverlast wordt ervaren. In het kader van de herziening van dit bestemmingsplan wil het college hierover in gesprek gaan. De PvdA Ridderkerk gaat er daarbij van uit dat er serieus werk wordt gewaakt van een daadwerkelijke oplossing van de parkeeroverlast.

Wij onderschrijven het streven om tot een meer duurzaam bedrijventerrein te komen, dat is goed voor het milieu, maar wij zijn tegen grote windturbines in dichtbevolkt gebied. Dus ook tegen grote windturbines op Donkersloot. Nu Donkersloot als alternatieve locatie in beeld is voor het plaatsen van grote windturbines kan het geen kwaad om dit signaal te blijven afgeven.

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden: veel kantoorpanden staan leeg. Ook Ridderkerk heeft daarmee te maken. Tegelijkertijd wordt het voor veel mensen steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. Vraag aan de wethouder: in hoeverre speelt het college bij het opstellen van bestemmings-/omgevingsplannen proactief in op de mogelijkheid om aan leegstaande kantoorpanden een woonbestemming te geven?

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk