Door Jeroen Rijsdijk op 10 januari 2016

Raadsbijdrage: omgevingsvisie voor álle Ridderkerkers

Dank u wel voorzitter.

Sinds 2011 werkt de landelijke overheid aan de Omgevingswet; een wet die de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving aanzienlijk moet vereenvoudigen. Het betreft een wetgevingsoperatie van een ongekende omvang: de Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

De Omgevingswet – die nog aanhangig is bij de Eerste Kamer – zal naar verwachting eind 2018 in werking treden en heeft ingrijpende gevolgen voor de overheid op alle niveaus, dus ook voor gemeenten.

Zo worden gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen; een document dat een samenhangende visie inhoudt voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn en dat in de plaats komt van de huidige structuurvisie.

Verder biedt de Omgevingswet meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. De wet gaat uit van algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel komt voorop te staan in plaats van het middel. Dat sluit aan bij de huidige tijdgeest, maar ontslaat de overheid niet van de verplichting om soms een voortrekkersrol te vervullen. En daarbij financiële middelen ter beschikking te stellen.

Dat is volgens ons de essentie van overheidsparticipatie: een overheid die verschillende rollen durft aan te nemen. En een overheid die oog heeft voor de belangen van minder mondige inwoners.

Het verbaast de PvdA Ridderkerk dat er in de startnotitie een parade aan argumenten wordt opgevoerd waarom de huidige structuurvisie – nog maar 6 jaar oud – niet meer voldoet. Terwijl net dat ene, in onze ogen doorslaggevende argument – dat de Omgevingswet gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen – tussen neus en lippen wordt genoemd.
Het college wil een omgevingsvisie tot 2035 vaststellen. Dat is nogal wat. De koppeling met het coalitieakkoord vinden wij om die reden onbegrijpelijk. Dat gaat hooguit 4 jaar mee.

Veel gemeenten zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het toepassen van de Omgevingswet. Zo maken veel gemeenten een impactanalyse om de gevolgen van de Omgevingswet in kaart te brengen. Vraag aan de wethouder: wordt dit ook in Ridderkerk gedaan en zo ja, wanneer wordt deze analyse naar de raad gestuurd?

In de startnotitie wordt vermeld dat het college vanuit de raad een kerngroep wil vormen die wordt betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dat gaat om een beperkt gezelschap. Vraag aan de wethouder: hoe worden raadsleden die niet aan deze kerngroep (kunnen) deelnemen, bij dit proces betrokken?

Graag zien wij ook dat inwoners, participatieplatforms en maatschappelijke partners in een zo vroeg mogelijk stadium bij het opstellen van de omgevingsvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma worden betrokken. En niet pas op het moment dat de kaders al in beton zijn gegoten.

Tot slot wil de PvdA Ridderkerk alvast het volgende meegeven voor de op te stellen omgevingsvisie:

  • Vitale wijken;
  • Bruisend winkelcentrum;
  • Groene vingers in en een groene gordel om de gemeente;
  • Op peil houden van de sociale woningvoorraad;
  • Zoveel mogelijk woningen nul-op-de-meter;
  • Woonservicegebieden in elke buurt of wijk, dat zijn gebieden waar een compleet aanbod van zorg en welzijn wordt geboden aan zelfstandig wonende ouderen;
  • Verschraling van het openbaar vervoer tegengaan.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk