Door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Raadsbijdrage : komst meetpunt noodzakelijk

Dank u wel voorzitter.

Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te realiseren op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen.

Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar de stand van zaken werd gevraagd en diverse toezeggingen van de wethouder, anderhalf jaar (!) stil. Anderhalf jaar! En nu voeren we vanavond een discussie die we niet meer hadden moeten voeren, omdat het college de motie al lang en breed had moeten uitvoeren.

Het is een slecht signaal aan de bewoners van de Rijksstraatweg, wier leefbaarheid al langere tijd onder druk staat. Ingeklemd tussen twee bedrijventerreinen. Met straks mogelijk grote windturbines op Nieuw Reijerwaard en BT Oost. Er is nu al verkeers- en geluidsoverlast van met name Veren Ambacht.

Het belangrijkste argument van het college om de motie niet uit te voeren is dat er op basis van de metingen geen maatregelen te verwachten zijn. Bijzonder dat u dat nu al kunt stellen nog voordat er gemeten is. Want is dat niet juist afhankelijk van het resultaat van de metingen? En van de wil van het volgende college?

De PvdA Ridderkerk is voor een meetpunt. Dat waren we in 2015 en dat zijn we nog steeds. Wij vinden het belangrijk dat er een goede nulmeting plaatsvindt. En dat zichtbaar wordt gemaakt hoe de lucht- en geluidkwaliteit zich ontwikkelen bij de woningen – op leefniveau – wanneer bedrijven zich vestigen op Nieuw Reijerwaard, en daardoor ook de verkeersstromen toenemen. Daarom dienen wij, samen met EVR, VVD en Partij 18PLUS, een amendement in om het meetpunt alsnog te realiseren. Dat is ook wat het merendeel van de omwonenden wil.

Modelberekeningen zijn mooi, maar blijven een wiskundige benadering van de werkelijkheid. De uitkomsten zijn afhankelijk van de gegevens die worden aangeleverd én ingevoerd. Een meetpunt kan dan een nuttige brugfunctie vervullen tussen de werkelijkheid op papier en de echte werkelijkheid. De werkelijkheid waar bewoners mee te maken hebben. Op basis daarvan kunnen de gegevens die worden gebruikt voor de modelberekeningen scherper worden gesteld en kunnen eventueel gerichte maatregelen worden genomen. Het gaat om de gezondheid van onze inwoners.

De komst van het meetpunt is in de ogen van de PvdA Ridderkerk niet voldoende. Wij vinden ook dat – in nauw overleg met omwonenden – voortgang moet worden gemaakt met andere maatregelen, zoals de inzet van verkeersregelaars en het verlengen van de tuinen tot aan de groene buffer. Klachten over overlast moeten serieus worden genomen. Wij dringen er al langer op aan dat de aarden wal versneld moet worden aangelegd.

Vragen aan de wethouder: kan uit het feit dat ook met de aanleg van de aarden wal aan de noordkant wordt begonnen, worden afgeleid dat de GRNR de keuze om voor de aanleg van de wal alleen grond van het bedrijventerrein zelf te gebruiken, heeft losgelaten? En wat betekent dat voor de verdere tijdsplanning?

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden. Laten we vanavond als raad besluiten wat we in 2015 ook hebben besloten, namelijk dat er een meetpunt moet komen en wel op zo kort mogelijke termijn. Daarmee kan een serieuze stap worden gezet op weg naar het herstel van vertrouwen. Dat is wat je noemt: een vaste koers!

Dank u wel.

 

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk