28 mei 2016

Raadsbijdrage: IAP brengt voor veel verenigingen onzekerheid met zich mee

Dank u wel voorzitter.

In Ridderkerk is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed, met name sportverenigingen en scholen. Vanavond debatteert de raad over het resultaat van dit onderzoek: het Integraal Accommodatieplan, IAP. Anders dan het college ons tijdens de afgelopen twee commissievergaderingen wilde doen geloven, wordt de raad niet alleen gevraagd om kennis te nemen van het IAP, maar ook om in te stemmen met het voorkeursscenario en het college de opdracht te geven om dit nader uit te werken.

Het IAP is een hyperambitieus plan, waarbij sommige verenigingen en scholen de zo noodzakelijke en gewenste aanpassingen in hun huisvesting krijgen. Maar waarbij ook grote delen van Ridderkerk verder op de schop gaan.

Het totale investeringsbedrag van € 20 tot 30 miljoen (!) doet bij de PvdA Ridderkerk bovendien de vraag rijzen of het niet een paar tandjes minder kan. Gaat het inwonersaantal groeien, wordt de bevolking gemiddeld jonger? Is dit allemaal nodig, of is er een directe link met de verkiezingen?

Je zou verwachten dat bij een dergelijke mega-investering zorgvuldige besluitvorming en het creëren van draagvlak voorop staan. Maar het grote aantal insprekers tijdens de eerste commissievergadering en de wederom uitpuilende publieke tribune bewijzen dat het college de samenleving is ‘vergeten’ te betrekken bij haar planvorming. Het communicatiebudget is deze collegeperiode flink opgeschroefd, maar zolang er niet wordt geluisterd, is iedere euro weggegooid geld.

Daarnaast zou je verwachten dat op zijn minst alle wijken profiteren van de greep uit de gemeentekas, maar het college laat Bolnes keihard in de kou staan. Zo wil het de Beverbol slopen, wordt de leegstand op het sportpark Bolnes niet aangepakt, wordt ervoor de Spaanse vereniging gekeken naar een locatie buiten Bolnes en beschikt SV Bolnes als enigste voetbalvereniging in Ridderkerk niet over een kunstgrasveld.

De PvdA Ridderkerk dient daarom vanavond een motie in waarin we het college vragen om in overleg met SV Bolnes, RLTC en de V.D.H. Kringgroep een visie op te stellen over de wijze waarop het sportpark Bolnes kan uitgroeien tot een extra wijkvoorziening voor Bolnes. In die visie kunnen dan tevens de mogelijkheden voor een kunstgrasveld voor SV Bolnes worden meegenomen, een in deze tijd voor elke voetbalvereniging onmisbare voorziening.

Klik hier voor de motie Extra wijkvoorziening voor Bolnes

Speciale aandacht vragen wij voor de moeder aller buurtpreventies: de Buurtpreventie Bolnes. Zij dreigen door alle onzekerheid rond hun huisvesting het bijltje erbij neer te gooien. Dat mag toch niet gebeuren? Vraag aan het college: kunt u toezeggen dat u gaat bekijken of de Buurtpreventie eventueel gebruik kan gaan maken van de Klinker?

Verder is het opvallend dat KCR heeft aangegeven het liefst op het sportpark Ridderkerk gehuisvest te blijven en dat de Gemini een voorkeur heeft voor nieuwbouw op het Reijerpark, maar dat het college uitgaat van het omgekeerde scenario. Volgens het college gaan de beoogde uitbreiding van KCR en RVVH niet samen, maar in een advies uit 2013 (!) concludeert Sport en Welzijn nog dat dit de beste optie is. Een en een is in Ridderkerk blijkbaar geen twee.

Het schoolbestuur heeft aangegeven dat nieuwbouw voor de Gemini van het grootste belang is, maar het college plaatst de school achter in de rij. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat nieuwbouw voor de Gemini eerder dan in 2019 wordt gerealiseerd, op een locatie die niet onzeker is door de claim voor het tramtracé. Daarom dienen wij vanavond een motie in om dit mogelijk te maken. Zodat de positie van het openbaar voortgezet onderwijs ook de komende decennia stevig is verankerd in Ridderkerk.

Klik hier voor de motie Integrale visie sportpark Ridderkerk en sportpark Reijerpark

Mevrouw de voorzitter, tot slot nog een enkel woord over duurzaamheid. In een bijlage bij het IAP wordt gesproken over het instellen van een duurzaamheidsfonds voor sportverenigingen. De PvdA Ridderkerk is van mening dat het goed zou zijn als de doelgroep van dit fonds wordt uitgebreid, zodat ook andere organisaties, verenigingen en scholen hiervan kunnen profiteren. Daarom dienen wij vanavond samen met de ChristenUnie en D66/GroenLinks een motie in waarin we het college vragen om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Op naar een duurzaam Ridderkerk.

Klik hier voor de motie Instellen duurzaamheidsfonds

Dank u wel.