Door Jeroen Rijsdijk op 7 april 2015

Raadsbijdrage: haken en ogen aan nieuwe Verordening Woonruimtebemiddeling

Dank u wel voorzitter.

Voorgesteld wordt om de door de BAR-gemeenten gezamenlijk opgestelde reactie op de ontwerpverordening ‘Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015’ aan de Stadsregio te versturen. Na de commissievergadering is al een conceptreactie verstuurd, omdat de planning blijkbaar dermate krap is dat de raadsvergadering niet kon worden afgewacht.

De PvdA Ridderkerk heeft niet ingestemd met het versturen van de conceptreactie, omdat wij graag kennis wilde nemen van de adviezen van Woonvisie en Progressie. Hun inbreng weegt voor ons zwaar en maakt mogelijk ook dat de door de BAR-gemeenten opgestelde reactie op punten moet worden aangevuld dan wel gewijzigd. Helaas hebben wij die adviezen – ondanks de toezegging dat dit zou worden bekeken – niet toegestuurd gekregen. Tevens hebben wij begrepen dat Progressie dermate laat is geraadpleegd dat wij ons afvragen in hoeverre een juiste invulling is gegeven aan artikel 6 lid 1 van de Huisvestingswet. Vraag aan de wethouder: kunt u op deze gang van zaken een toelichting geven?

Ook hebben wij tegen de modelverordening in combinatie met de Spelregels Woonruimtebemiddeling, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, inhoudelijke bezwaren. De inschrijfkosten voor woningzoekenden worden verhoogd van € 0 naar € 10. Hierdoor wordt het woningzoekenden met betalingsproblemen moeilijker in plaats van makkelijker gemaakt om een nieuwe woning te vinden. Verder voorzien wij – gelet op de hoge aanvangshuren – grote problemen voor de huurtoeslagontvangers die juist op woningen onder de aftoppingsgrens zijn aangewezen. Hun slagingskans wordt door de passendheidtoets praktisch nihil. Dat noopt tot het maken van goede (prestatie)afspraken ruim voordat de verordening in werking treedt. Tot slot leidt het hanteren van een minimale inkomensgrens (€ 15.175 voor een eenpersoonshouden) tot het weren van mensen met een laag inkomen, terwijl juist deze mensen, de zogenoemde huurtoeslagontvangers, de primaire doelgroep van de woningcorporaties zijn. De PvdA Ridderkerk kan zich dan ook absoluut niet vinden in deze keuze. Vraag aan de wethouder: graag uw inhoudelijke reactie op deze punten.

Dank u wel.