Door Jeroen Rijsdijk op 20 september 2015

Raadsbijdrage: gezondheid inwoners Oostendam voorop

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk bezoekt regelmatig de Ridderkerkse wijken en doet dat op verschillende manieren. Zo hebben wij in juni 2011 bij willekeurige mensen in Oostendam aangebeld en hen gevraagd naar de positieve en de negatieve kanten van hun wijk. Mensen prezen toen het landelijke karakter van Oostendam, maar maakten zich ook over een aantal zaken zorgen. Met stip op één stonden de bovengrondse hoogspanningsleidingen en de eventuele effecten daarvan op hun gezondheid.

Reden voor ons om hierover tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2011 mondelinge vragen te stellen. Volgens toenmalig wethouder Den Ouden (SGP) kon er echter geen link worden gelegd tussen bovengrondse hoogspanningsleidingen en eventuele negatieve effecten daarvan op de gezondheid. Er zijn inderdaad rapporten die zijn standpunt onderschrijven, maar er zijn minstens evenveel rapporten die het weerleggen. Men was er vroeger ook van overtuigd dat asbest veilig was om mee te werken. En over de gezondheidseffecten van windturbines in dichtbevolkt gebied lopen de meningen ook uiteen.

De PvdA Ridderkerk is in deze raad vaak kritisch geweest over het regeringsbeleid, maar nu zijn wij tevreden dat de Rijksoverheid vanaf 1 januari 2017 start met een programma ‘Uitkoop en verkabeling hoogspanningsleidingen’. Dit programma houdt in dat eigenaren van woningen onder hoogspanningsleidingen buiten het bebouwd gebied een aanbod krijgen om hun woning te verkopen – in Ridderkerk betreft het één woning – en dat binnen het bebouwd gebied wordt uitgegaan van het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen. Eventuele risico’s voor de gezondheid worden daarmee aanzienlijk teruggebracht.

Wij zeggen dan ook ‘ja’ tegen het voorstel om een principebesluit te nemen om de hoogspanningsleiding aan te melden bij de netbeheerder voor verkabeling. Het is goed als de politiek de put eens dempt voordat het kalf verdronken is. Wij vinden het belangrijk dat in de communicatie richting bewoners duidelijk wordt aangegeven dat de raad pas op een later moment een definitief besluit neemt, om geen verkeerde verwachtingen te wekken. Vraag aan de wethouder: kunt u dat toezeggen?

Tot slot nog iets over de voor de verkabeling te maken reservering van ruim € 800.000. Wij vinden het verstandig dat dit ten laste van de algemene reserve wordt gedaan, gelet op het feit dat deze investering pas op de langere termijn zal worden gedaan. Het geld dat volgens het college bij de komende begroting beschikbaar is voor extra investeringen kan op die manier op korte(re) termijn ten goede komen aan de Ridderkerkse samenleving. Het zal geen verrassing zijn dat wij een groot deel van dit geld graag zien terugvloeien naar de zorg en het armoedebeleid.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk