Door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

Raadsbijdrage: doorpakken met Sint Jorisstraat

Dank u wel voorzitter.

Het Centrum is een unieke wijk in Ridderkerk. Het is een dynamische wijk met een hoog voorzieningenniveau waarin oud en nieuw naadloos in elkaar overlopen. Meer dan elders in Ridderkerk is het ook een wijk waarin verschillende belangen tegenover moeten worden afgewogen. Met name die tussen een aangenaam woonklimaat en ontspannen en recreëren. Dat is niet altijd makkelijk. Ook is de toenemende leegstand in het winkelcentrum een groot punt van zorg en ervaren omwonenden van de Sint Jorisstraat al jaren lang verkeersoverlast.

Het college werkt momenteel aan een aantal stukken die in meer of mindere mate raken aan het centrum. Een omgevingsvisie, een Verkeerscirculatieplan en een gebiedsvisie voor het P.C. Hooftpark. De PvdA Ridderkerk vindt het jammer dat in het bestemmingsplan Centrum geen link wordt gelegd met deze stukken. Het gevaar bestaat daardoor dat het bestemmingsplan op korte termijn weer moet worden aangepast. Natuurlijk is een bestemmingsplan niet in beton gegoten, maar het heeft in ieder geval niet onze voorkeur dat het kort na vaststelling weer moet worden aangepast omdat het niet in samenhang met andere stukken is bekeken. Schaarse middelen en capaciteit kunnen dan op een betere manier worden ingezet.

In een vorige versie van dit bestemmingsplan waren strengere bepalingen opgenomen ten aanzien van horeca in de Sint Jorisstraat. In de versie die aan de raad is voorgelegd heeft het college ervoor gekozen om meer toe te staan. Niet duidelijk is waardoor deze omslag komt. De PvdA Ridderkerk ziet graag dat er wordt ingezet op hoogwaardige horeca in de Sint Jorisstraat zodat deze straat een aantrekkelijke verbinding wordt tussen het historisch centrum en het winkelcentrum. Van die eerder ook door het college uitgesproken ambitie zien wij in dit bestemmingsplan weinig meer terug.

Een aantrekkelijker Sint Jorisstraat hangt nauw samen met het Verkeerscirculatieplan. In het Verkeerscirculatieplan staat het autoluw maken van de Sint Jorisstraat met een goede ontsluiting elders gepland voor 2019. Het nieuwe Verkeerscirculatieplan maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie. Een visie waarin de ontwikkelingen in Ridderkerk voor de langere termijn worden geschetst. In de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat op basis van dit stuk op korte termijn geen acties zijn te verwachten. Vragen aan de wethouder: betekent dit ook dat maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan op de lange baan worden geschoven? Of is dat nadrukkelijk niet de bedoeling? En op welke wijze wordt de werkgroep pilot Sint Jorisstraat bij de totstandkoming van het Verkeerscirculatieplan betrokken?

Teleurgesteld zijn wij over de beantwoording van onze vraag over het onderzoek naar de mogelijke verlaging van de parkeertarieven in het Centrum. Het is goed dat wordt nagedacht over een totaalpakket aan maatregelen om de leegstand in het winkelcentrum terug te dringen. Maar het is ons volstrekt onduidelijk op welke termijn maatregelen te verwachten zijn. Bij de schriftelijke vragenronde voorafgaand aan de Kadernota zullen wij hierop terugkomen.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk