Door Jeroen Rijsdijk op 8 juni 2016

Raadsbijdrage: betaalbaar wonen in Ridderkerk onder druk

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk zegt het al veel langer: de druk op de sociale woningmarkt is groot, ook in Ridderkerk. De oorzaken zijn divers: jongeren die als gevolg van strengere hypotheeknormen minder makkelijk een eerste huis kunnen kopen, meer mensen die als gevolg van een inkomensdaling op een sociale huurwoning zijn aangewezen en de huisvesting van statushouders. Of dat niet genoeg is, komt daar in Ridderkerk nog de ‘ambitie’ van het college en een raadsmeerderheid bij om de sociale woningvoorraad (verder) in te krimpen.

Tijdens de laatste vergadering van de commissie Wonen zwakte het college het aantal woningen waarmee de sociale voorraad wordt ingekrompen af, maar pagina 9 van de prestatieafspraken is daarover glashelder: ‘‘Voor Ridderkerk wordt een afname van de totale sociale voorraad nagestreefd van 41 naar 33% ofwel van ongeveer 8400 woningen naar ongeveer 6700 in 2020.’’ Dat zijn 1700 woningen minder (!).

De Woonbond wijst met enige regelmaat op het nijpende tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Ook in gemeenten elders in het land klinken die geluiden steeds vaker. Zelfs in de prestatieafspraken wordt op pagina 21 onderkend dat in de toekomst naar verwachting meer mensen zijn aangewezen op het goedkope(re) deel van de sociale voorraad. Juist in dat deel van de voorraad verdwijnen in Ridderkerk woningen.

Dat wordt duidelijk zichtbaar bij de vernieuwing van het centrum. In het gebied rond de Dr. Kuyperstraat, de Hovystraat en de Margriet van Comenestraat worden woningen met een huur van tussen de € 300 en 500 gesloopt. De woningen die worden teruggebouwd hebben allemaal een huur van rond de € 700. Dat is voor veel mensen niet te betalen. Vraag aan het college: waar moeten mensen die niet in een nieuwe woning kunnen terugkeren naartoe?

Het college verdedigt het inkrimpen van de sociale voorraad door te stellen dat dit nodig is voor een gezonde bevolkingsopbouw. Maar het is de PvdA Ridderkerk nog altijd niet duidelijk wat hieronder moet worden verstaan. Uit de rapportage Woontest blijkt dat een grote groep Ridderkerkers vooral behoefte heeft aan huurwoningen met een huur van € 500 of minder. Vraag aan het college: staat dit onderzoek niet haaks op het inkrimpen van de betaalbare voorraad?

In de prestatieafspraken wordt aangegeven dat Woonvisie een gematigd huurbeleid hanteert. Dat is niet waar. Sinds de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 heeft Woonvisie voor alle inkomensgroepen de maximale huurverhoging doorgevoerd. De huren in Ridderkerk zijn de afgelopen drie jaar alleen al voor zittende huurders soms tot wel 20% (!) gestegen. Slechts een kleine groep huurders is hier het laatste jaar van uitgezonderd.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat huurders ongeveer 39% van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan woonlasten – woningeigenaren zijn gemiddeld 28% kwijt – en dat 18% van de huurders in armoede leeft. Vraag aan de wethouder: hoe zijn deze cijfers in Ridderkerk?

Het zijn zorgelijke ontwikkelingen die ertoe leiden dat woningcorporaties elders in het land voor lage inkomens een beperkte of soms helemaal geen huurverhoging doorvoeren. Woningcorporatie Portaal voert dit jaar voor de inkomens tot € 44.000 zelfs helemaal geen huurverhoging door. En dat in prestatieafspraken concrete afspraken worden gemaakt tussen gemeente en woningcorporatie om de stijging van de huren te beperken. Dat is in deze prestatieafspraken niet gedaan. Dat is een gemiste kans voor de huurders in Ridderkerk. Vraag aan het college: waarom heeft zijn in deze prestatieafspraken geen concrete afspraken gemaakt over het beperken van de huurverhogingen?

Het mag duidelijk zijn dat wij kritisch zijn over de prestatieafspraken, maar dat neemt niet weg dat deze ook enkele goede punten bevatten, bijvoorbeeld op het gebied van de huisvesting van middeninkomens, leefbaarheid, verduurzaming en de voorrang voor lokale woningzoekenden.

Tot slot geven wij graag een groot compliment aan de betrokken vrijwilligers van huurdersorganisatie Progressie. Zij hebben veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van deze prestatieafspraken. Binnen het door het college en Woonvisie gegeven kader hebben zij het maximale resultaat bereikt.

Dank u wel.

Eerder stelde de PvdA Ridderkerk al kritische vragen over het huurbeleid van Woonvisie. Klik op de onderstaande links voor het lezen van de vragen en de antwoorden van het college daarop.

Vragen huurbeleid Woonvisie

Antwoorden college

Vragen huurbeleid Woonvisie II

Antwoorden college II

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk