Door Jeroen Rijsdijk op 26 oktober 2015

Raadsbijdrage: besluit om woningen Rijksstraatweg niet aan te kopen onzorgvuldig

Dank u wel voorzitter.

Het college heeft het principebesluit genomen om de woningen aan de Rijksstraatweg, die buiten het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard zijn gelegen, niet aan te kopen. Op grond van de Gemeentewet kan het college zelfstandig besluiten om al dan niet tot aankoop van de woningen over te gaan.

De PvdA Ridderkerk waardeert het op zichzelf dat het college de verschillende partijen desondanks om een zienswijze vraagt. Maar hoe serieus neemt het college die zienswijzen als in het raadsvoorstel alleen maar argumenten tegen de aankoop van de woningen worden aangevoerd? Hoe serieus neemt het college die zienswijzen als het zijn principebesluit tijdens een eind september gehouden informatiebijeenkomst al aan bewoners heeft meegedeeld?

Dat had anders gekund, anders gemoeten.

Als het college echt bereid was geweest te luisteren, dan had het de raad eerst om zijn mening gevraagd en was het pas daarna zelf met een besluit gekomen.

Afgelopen maandag heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling besloten om de woningen aan de Rijksstraatweg, die buiten het inpassingsplan zijn gelegen, niet aan te kopen. Dat was geen verrassing. In de stukken die ons een maand geleden ter voorbereiding op deze vergadering zijn toegestuurd, stond dat al vermeld. Over politiek voor de bühne gesproken…

Voorzitter, de leefbaarheid van de bewoners aan de Rijksstraatweg staat onder druk. Ingeklemd tussen twee bedrijventerreinen. Met straks mogelijk grote windturbines op Nieuw Reijerwaard en ook op BT Oost. Er is nu al verkeers- en geluidsoverlast van met name Veren Ambacht, en van chauffeurs die hun behoeften doen in de bosjes.

Volgens het college stelt de Raad van State in zijn uitspraak van 20 augustus 2014 dat door de 100-meter-zone de leefbaarheid van de bewoners van de Rijksstraatweg niet in het geding is en daarmee gegarandeerd is. Maar dat is niet wat de Raad van State beoordeelt. De Raad van State beoordeelt of bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de minimale wettelijke normen wordt voldaan. Die wettelijke normen zijn vaak echter zo ruim geformuleerd, dat dit geen reden kan zijn om rustig achterover te leunen. Wat leefbaar lijkt vanachter een bureau hoeft dat in de echte wereld nog niet te zijn.

Dat vraagt om een zorgvuldige afweging van de raad om al dan niet tot aankoop van (een deel van) de woningen over te gaan. De PvdA Ridderkerk vindt dat die afweging niet op basis van de voorliggende quick scan kan worden gemaakt. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat bewoners zelf willen en wat het zou kosten als alleen de huizen worden aangekocht van de mensen die zelf willen vertrekken. Dat is de reden dat wij de motie die deze aspecten alsnog bij het onderzoek wil betrekken, mede hebben ingediend. Zodat er een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt. Een afweging die recht doet aan de belangen waar het vanavond om gaat en die bovendien goed is uit te leggen aan alle inwoners van Ridderkerk.

In de commissievergadering heeft de PvdA Ridderkerk aandacht gevraagd voor de parkeer- en geluidsoverlast op en nabij de Rijksstraatweg. De SGP komt nu met een motie om de beschikbare extra BOA-capaciteit in te zetten voor het handhaven van de geldende voorschriften. Wij hebben daarover de volgende vragen aan de SGP: hoe ziet u de rol van de BOA in relatie tot die van de politie en de DCMR en welke kwalificaties moet hij hebben?

Tot slot: de verhouding van bewoners met de Gemeenschappelijke Regeling en ook het college is moeizaam. Wij krijgen met regelmaat signalen van bewoners dat zij het gevoel hebben niet serieus te worden genomen en telkens voor voldongen feiten te worden geplaatst. Tijdens de laatste bijeenkomst over de groene zone werd er bijvoorbeeld weer een gasleiding als konijn uit een hoge hoed getoverd. Vraag aan de wethouder: bent u van mening dat de relatie tussen bewoners en met name de Gemeenschappelijke Regeling verbetering behoeft en welke mogelijkheden ziet u daar concreet toe?

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk