8 december 2016

Raadsbijdrage Begrotingsraad: Vooruit naar een sociaal duurzaam Ridderkerk

Dank u wel voorzitter.

De PvdA Ridderkerk zet zich in voor een sociaal duurzaam Ridderkerk en dat gaat verder dan milieutechnische maatregelen. 

Ridderkerk staat er goed voor. Zo goed dat er een miljoenen investering in stenen is voorgesteld bij het IAP.
En een wethouder zelfs recent aanbood om Barendrecht uit te kopen in de polder Nieuw Reijerwaard. Dat gaat over heel veel miljoenen! Het gekke is dat de raad van niets weet. Wanneer heeft het college dit besproken?

De hoge reserves zijn ook ontstaan door jarenlang oppotten van overschotten op het Sociaal Domein. U kent onze mening dat geld voor het sociale domein besteed moet worden aan de mensen in het sociale domein.

Inzetten op Sociale Duurzaamheid betekent dat we kritisch kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gemeente om bij te dragen aan het welzijn van Ridderkerkers en van hier gevestigde ondernemingen. 

De toenemende woningnood komt onder andere door de bewuste lokale keuze om de sociale woningvoorraad in te krimpen tegen de inkomensontwikkeling in. Ridderkerk kán een andere keuze maken. Doe het duurzaam en zet in op bijvoorbeeld jongerenwoningen of Tiny Houses.

Wij vragen aan mensen om mee te doen, om naar buiten te gaan, om een inclusieve samenleving te zijn. Dat betekent ook dat we obstakels moeten willen slechten, zoals het fraaie maar onbegaanbare schelpenpad aan de Benedenrijweg in Slikkerveer. Wij dienen daarom een motie in om een nieuw voetpad aan te leggen tussen de Kievitsweg en het fietstunneltje.

De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor verschillende WMO voorzieningen. Wanneer er relatief te hoge of teveel tegelijk aan Eigen bijdragen gevraagd worden, zien mensen af van zorg.
In het programma Nieuwsuur vertelde een Ridderkerker vorig jaar over zijn vrouw die niet meer naar de dagbesteding kon. Toen stelden wij vragen en ook daarna.
De PvdA Ridderkerk en D66/Groenlinks willen inzichtelijk gemaakt zien waar Eigen Bijdragen wringen, waar signalen zijn van zorgmijding, en waar het nodig en mogelijk is om de bijdragen aan te passen. Daartoe dienen wij een motie in.

De PvdA Ridderkerk ontmoet veel mensen met financiële problemen. Daar zit vaak een niet financiële oorzaak achter. De gemeente kan het voor hen makkelijker maken en daarom dienen we de motie van de Christen Unie voor automatisch kwijtschelding mede in.
Tijdelijke ondersteuning bij het op orde houden van de financiën kan door het inzetten van Budgetbeheer Light. Dat mag veel actiever worden aangeboden. Meer daadkracht, ter voorkoming van problemen bij hulpvragers en hun mantelzorgers.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich door de gemeente goed bejegend voelen. En dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.
De positie van cliënten in gesprekken met de gemeente is niet gelijkwaardig en moet wat ons betreft versterkt worden zodat ook mensen die door ziekte, hoge leeftijd of stress beter voor zichzelf op kunnen komen. Ook zij mogen meebepalen of iets maatwerk is. 
De realiteit is weerbarstiger en veelkleuriger dan het ingerichte systeem. Goed volgens het systeem is niet hetzelfde als goed in de praktijk.
De gemeente Ridderkerk mag bewuster en vooral gericht inzetten op houding en gedrag op het gebied van bejegening en privacy. Intern maar ook bij inkooprelaties.
Het ondersteunt de forse inzet van het college voor een goed imago. En geeft kleur aan de woorden dat de inwoner centraal staat.

Ondernemers hebben het zwaar door veranderend koopgedrag en de economie. Het herstel is broos, en de leegstand is duidelijk zichtbaar. De gemeente verwacht veel van ondernemers op het gebied van investeringen in de samenleving en het bieden van werkgelegenheid. Samen met Partij 18PLUS dienen we een motie in om de precariobelasting af te schaffen. Het is een belasting, het aangezicht van de straten regelen we via de APV.

De PvdA Ridderkerk gunt kansen aan elk kind. Het Rijk heeft extra gelden ter beschikking gesteld voor kinderen in armoede, vanaf 2017 ongeveer € 200 per kind. Dit geld komt bovenop de bestaande budgetten. Daar ligt een rol voor de raad om te monitoren, en ook daarvoor dienen we een motie in. 
Naast de huishoudens met kinderen vragen we ook aandacht voor de groeiende groep werkende armen.
Het is goed dat na jaren van wegboeken van overschotten op de bestaande minimagelden deze via een motie van de SGP worden ingezet. Het had onze motie kunnen zijn, maar dan was het nog maar de vraag of deze zou zijn aangenomen. 

Wij zien deze trendbreuk als een goede stap, ook richting een volwaardig Kindpakket. Daarbij hoort wat ons betreft ook een zwemdiploma.
Veel organisaties en hulpverleners zien met welke problemen lage inkomens kampen, en zij zien ook oplossingsrichtingen.

Tot slot voorzitter, de PvdA Ridderkerk is een warm voorstander van een ijskoud voorstel. Veel inwoners geven aan dat zij activiteiten op het Koningsplein missen. Het Koningsplein is af, de economie hersteld langzaamaan, laten we dat met de inwoners vieren en het centrum een boost geven. Samen met Leefbaar Ridderkerk en D66/GroenLinks dienen we daarvoor een motie in.

De ambtenaren danken wij voor hun dagelijkse inzet.

Onze inzet is op een sociaal duurzame samenleving
Sterk door ontmoeting en verbinding
Veilig voor ons, onze ouders en onze kinderen

Dank u wel voorzitter.

Voor het lezen van de algemene beschouwingen van de PvdA Ridderkerk klikt u hier.