Door Jeroen Rijsdijk op 20 maart 2016

Raadsbijdrage: aandacht voor bezuinigingen op busvervoer

Dank u wel voorzitter.

Ridderkerk is een autogemeente. Door het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren, kan het aantal autoverplaatsingen worden verminderd. Dat is goed voor de leefbaarheid, die in Ridderkerk als gevolg van een bovengemiddelde geluidsbelasting en een slechte luchtkwaliteit onder druk staat.

In de vanavond te bespreken mobiliteitsagenda heeft het college een belangrijke plaats ingeruimd voor hoogwaardig busvervoer. Dat is niet nieuw. Ook het vorige college wilde de kwaliteit van het busvervoer verbeteren. Maar de realiteit is helaas anders.

Het busvervoer van en naar Ridderkerk is de afgelopen jaren enorm verschraald. Symbool voor deze verschraling staan de lijnen 143 en 145 naar Zuidplein en Kralingse Zoom. Nog niet zo langgeleden twee zelfstandige lijnen, vervolgens gecombineerd tot één lijn en eind 2014 is lijn 145 zelfs opgeheven en vervangen door lijn 245, die een ingekorte route rijdt naar Kralingse Zoom.

In dezelfde periode hebben gemeenten elders in het land soms de beschikking gekregen over meer en beter openbaar vervoer. Dat vraagt om een andere, proactieve aanpak van het college. Een mobiliteitsagenda kan daartoe een eerste stap zijn, maar dan moet het wel een mobiliteitsagenda zijn met een heldere visie. Maar niet voor het eerst in deze raadsperiode wordt aan de raad een stuk voorgelegd dat niet duidelijk, niet transparant en niet Smart is.

Zo wordt nergens in de mobiliteitsagenda aangegeven wat het college verstaat onder hoogwaardig busvervoer en op welke wijze dit moet worden vormgegeven. De term ‘hoogwaardig busvervoer’ verwordt daarmee, in het kader van dit stuk, tot een hol begrip.

In gemeenten die al beschikken over hoogwaardig busvervoer is dit op verschillende manieren vormgegeven. Enkele voorbeelden:
In en rond Arnhem rijden snelle trolleybussen, deels over vrije busbanen;
Tussen Eindhoven en Eindhoven Airport/Veldhoven rijden geleide bussen, dat zijn bussen die automatisch worden bestuurd;
In Enschede, Hengelo en Almelo rijden bussen met lage vloeren over grotendeels vrije busbanen. Met de ondergrond van de busbanen is rekening gehouden met de eventuele ombouw naar trambanen in de toekomst.

De bovenstaande voorbeelden laten zien dat hoogwaardig busvervoer dicht tegen een tram aan zit. De antwoorden van het college in de commissievergadering waren in dezelfde lijn. Het college heeft toen aangegeven in te zetten op elektrische bussen en infrastructurele aanpassingen te voorzien. Vraag aan de wethouder: is het de bedoeling dat er straks bussen gaan rijden over het tramtracé?

Ook als andere infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn, vinden wij dat het college daarover open en eerlijk moet communiceren. En de invulling van het begrip ‘hoogwaardig busvervoer’ niet, bewust of onbewust, vaag moet laten.

Mevrouw de voorzitter, ik ga afronden. De PvdA Ridderkerk is voorstander van een duurzaam en robuust openbaarvervoersnetwerk. Van een openbaarvervoersnetwerk waarbij Ridderkerkers comfortabel in korte tijd met weinig overstappen van kern naar kern kunnen reizen, waarbij je niet in alle gevallen aan de rand van een andere gemeente gedwongen moet overstappen. Dat is de wens van jongeren en verstrekt de zelfredzaamheid van ouderen. Omdat deze mobiliteitsagenda op essentiële vragen geen antwoord geeft, zullen wij er niet mee instemmen.

Dank u wel.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk