Door Arianne Ripmeester op 17 juli 2017

Raadsbijdrage (4 juli 2017): sociaal, duurzaam en levendiger Ridderkerk

Dank u wel voorzitter.

Traditiegetrouw ligt er in het laatste jaar van een collegeperiode een beleidsarme Kadernota. Neemt niet weg dat we ook bij deze dunne nota de politieke keuzes in de uitvoering niet moeten onderschatten. Daarom willen wij het college enkele aandachtspunten meegeven bij het opstellen van de begroting voor 2018.

Geef kinderen kansen.
Er is geen betere investering in de toekomst van onze kinderen dan om hen te zien en te waarderen om hun kwaliteiten. Mochten kinderen obstakels ervaren om hun talenten te ontplooien dan zouden zij op passende hulp moeten kunnen rekenen. Het begint met een luisterend oor, en daarna en zo nodig met goede hulp. Daarom dienen wij mede een motie in om te onderzoeken of de luisterende oren dichten bij de leerlingen gebracht kunnen worden. Preventie is immers een groot goed.

Wachtlijsten
De PvdA Ridderkerk heeft zorgen om tijd die volwassenen en kinderen moeten wachten voordat er daadwerkelijke ondersteuning is. Wij vroegen al eerder aandacht voor de wachtlijst in de jeugdzorg, maar wij vragen het ook voor de wijkteams, voor de hulp via Sport en Welzijn en bijvoorbeeld Present.
Wij vragen van het college inzicht in de passende zorg die kinderen kunnen gaan ontvangen. Wanneer er een grote verschuiving in het zorgaanbod plaatsvindt bijvoorbeeld wanneer een belangrijke zorgaanbieder als Yulius geen zorg meer zou kunnen leveren, verwachten wij daarover actief te worden geïnformeerd.

Werk
Het aantal mensen in de bijstand neemt toe. De begeleiding en de wegen naar werk kunnen intensiever en verbeterd worden. Er is veel onderzoek gedaan naar motivatie en langdurende effectiviteit. De PvdA Ridderkerk ziet dit dan ook graag gebeuren vanuit een positief mensbeeld. En niet vanuit het negatieve mensbeeld waarop opjaagtrajecten zoals in Rotterdam zijn gebaseerd.
Wij vragen de toezegging van het college dat de gerealiseerde structurele uitstroom over 2016 en eerste semester 2017 in kaart wordt gebracht en ter kennis wordt gebracht aan de raad voor de Begrotingsraad.

Mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed functionerende samenleving. Vrijwilligers zouden we vaker kunnen waarderen.
Veel mantelzorgers zijn overbelast. Het rijk heeft gelden ter beschikking gesteld aan Ridderkerk om de mantelzorgers te ondersteunen. De mantelzorgpluim wordt maar door een klein deel van de mensen aangevraagd. De PvdA Ridderkerk is van mening dat de gelden ten goede moten komen aan de mantelzorgers en niet afgeraamd naar de algemene reserve.
Wij vragen van het college de toezegging dat inzichtelijke gemaakt wordt hoe wij mantelzorgers nog beter kunnen ondersteunen. En wij vragen van het college de toezegging om de mantelzorgpluim te verhogen tot € 100.

Ridderkerk Duurzaam
Ridderkerk is groen en kan groener. De PvdA Ridderkerk steunt het college in de promotie van het gebruik van zonnepanelen en andere vormen om Ridderkerk duurzamer te maken. Wel vragen wij aandacht voor het volbouwen van open ruimte. Laten we daar een halt toe roepen. Groene open stukken in de wijken, boom in de straat, groen om de wijk en de gemeente draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van Ridderkerkers.

Ook bij huisvesting is duurzaamheid een aandachtspunt. De PvdA Ridderkerk is blij met de wijze waarop de gemeente en Woonvisie uitvoering geven aan onze motie voor een pilot met nul-op-de-meter woningen, en wij vragen wederom aandacht voor jongerenhuis. Waarom maken wij geen pilot met Tiny Houses bij het Oosterpark?

Ondernemers
Steeds meer ondernemers betrekken aspecten van maatschappelijk ondernemen in hun bedrijfsvoering. Dat is een groot goed. Wel is er een betere afstemming nodig om meer mensen aan het werk te leiden en om de ondernemers te ontzorgen.
In het kader van leegstand centrum vragen wij nogmaals aandacht voor de Precariobelasting. Wat ons betreft kan deze worden afgeschaft.

Mobiliteit
Er wordt extra geld gevraagd voor OV-onderzoek. Opmerkelijk dat de gemeente dit zelf betaald, de MRDH doet immers ook onderzoek. Graag de toezegging van het college dat de raad betrokken wordt bij de onderzoeksvraag.
De discussie over het mengen van doelgroepen vervoer is nog steeds niet met de raad gevoerd, terwijl er wel steeds nadrukkelijker op wordt voorgesorteerd. Wij vragen de toezegging van de wethouder dat dit nog deze raadsperiode zal plaatsvinden.

Bruisend Koningsplein
Ridderkerk is rijk, en heeft weer een meevaller. Het Koningsplein mag bruisender. Incidenteel met een feest voor de bewoners. Daarom dienen wij mede een motie in om volgend jaar een feest te organiseren op het Koningsplein. Maar ook structureel door het plaatsen van een waterornament met overspringend water, leuk voor jong en oud en geen beletsel bij evenementen.
Wij vragen van het college de toezegging om de kosten voor zo’n waterornament inzichtelijk te maken voor de begrotingsraad.

Dank u wel voorzitter.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester