4 februari 2016

Persbericht Linksom! in de PvdA

Aankondiging publieksdebat over vluchtelingenvraagstuk, o.m. over het plan-Samsom, het besluit om ook in Syrië te bombarderen en over de vluchtelingenopvang en –integratie.

Met:
• Attje Kuiken, woordvoerder asiel- en vluchtelingenzaken PvdA-fractie in de Tweede Kamer
• Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland
• Sander Terphuis, PvdA en Linksom! prominent, zelf vluchteling uit Iran en auteur van ’De Worstelaar’

Waar: Lounge Linkse Zaken, PvdA Rotterdam, Willem Smalthof 95 te Rotterdam

Wanneer: Vrijdag 12 februari 2016, 19-30-21.30 uur (deur open vanaf 19.00 uur)

Het debat heeft de vorm van drie inleidingen van ieder ca. 10 minuten en daarna een debat in panelvorm en met vragen uit de zaal.

Eind januari heeft de PvdA Tweede Kamerfractie besloten alsnog binnen strakke kaders in te stemmen met bombardementen in Oost-Syrië en lanceerde Diederik Samsom zijn plan om de vluchtelingenstroom naar Europa en Nederland meer controleerbaar te maken. Voor Linksom! in de PvdA staat de vraag centraal in hoeverre dit verbonden is aan waarden als solidariteit, bescherming van mensenrechten en de rechtstaat, bevordering van de vrede en bestaanszekerheid. Oplossingen die alleen op korte termijn een verbetering brengen hebben te vaak al op langere termijn de problemen juist doen verergeren, juist in het Midden-Oosten. Er bestaan veel misverstanden maar ook veel vragen over het vluchtelingenvraagstuk, en we hopen op deze avond meer duidelijkheid te scheppen opdat we een goed overwogen standpunt kunnen innemen.
Linksom! in de PvdA organiseert dit debat aan de vooravond van het jaarlijkse PvdA-congres, waar o.m. verschillende moties over dit onderwerp aan de orde zullen komen.

‘Linksom! in de PvdA’ is een beweging binnen de PvdA die een andere, meer linkse koers binnen de PvdA voorstaat, en die het debat daarover binnen de PvdA wil stimuleren. Zie onze website: http://metvertrouwenlinksom.wordpress.com.

Niet voor publicatie: meer informatie bij Gerard Bosman, 06-45659281, g.bosman@planet.nl