Door Jeroen Rijsdijk op 24 april 2015

Ook straks nog een passende woning voor elke Ridderkerker?

Ridderkerk is samen met regiogemeenten en woningcorporaties in gesprek met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken over een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling. Dat is nodig, omdat vorig jaar de nieuwe Huisvestingswet in werking is getreden en in onze regio de vraag naar sociale huurwoningen het aanbod overstijgt. De verordening woonruimtebemiddeling heeft tot doel om een kader te geven voor het aanbieden en toewijzen van sociale huurwoningen. De verordening woonruimtebemiddeling geeft richtlijnen voor het aanbieden en toewijzen van sociale huurwoningen. De nieuwe regionale verordening is onlangs aan de raad voorgelegd.

De PvdA Ridderkerk vindt dat de nieuwe verordening enkele goede punten bevat. Zo biedt de verordening de mogelijkheid om woningzoekenden die ook mantelzorger zijn een urgentieverklaring te geven. Dat past binnen de huidige tijdgeest. Ook is het mogelijk dat woningzoekenden met regionale en lokale binding voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. In een eerdere versie van de verordening was deze mogelijkheid nog niet opgenomen. In het kader van de vele herstructureringsprojecten die in Ridderkerk op stapel staan, is dat bepaald geen overbodige luxe.

Hoe woningcorporaties de verordening uitvoeren, wordt geregeld in de Spelregels woonruimtebemiddeling Maaskoepel. Hierin staan onder andere de spelregels over inschrijvingen, adverteren, omgaan met reacties en het aanbieden van woningen. Wij staan kritisch tegenover een aantal van deze spelregels. Zo gaan de inschrijfkosten voor woningzoekenden € 10,- bedragen. Nu is dat nog gratis. Woningzoekenden met een smalle beurs – uit onderzoek blijkt dat 28% van de huurders onder de armoedegrens leeft – wordt het zo moeilijker in plaats van makkelijker gemaakt om een nieuwe woning te vinden.

Daarnaast is in de Spelregels woonruimtebemiddeling een passendheidstoets opgenomen. Dat houdt in dat de hoogte van de huur bij het inkomen van de huurder moet passen. Dat is op zich verstandig, maar omdat in Ridderkerk voor alle inkomensgroepen de afgelopen twee jaar de maximale huurverhoging is doorgevoerd, zijn de huren fors gestegen. De kans dat mensen die huurtoeslag ontvangen nog een woning onder de aftoppingsgrens (het deel van de huur waarboven geen of nog maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt) kunnen vinden, is daardoor aanzienlijk kleiner. Dat vraagt om meer lokaal maatwerk. De PvdA Ridderkerk vindt dat het college en Woonvisie hierover – voordat de verordening in werking treedt – goede afspraken moeten maken. Zodat het voor elke Ridderkerker mogelijk blijft om een passende woning te vinden.

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk