Door op 19 april 2015

Linksom! Debat binnen de PvdA gaat verder

Beste leden van de Partij van de Arbeid in Ridderkerk,

Graag informeer ik u over de gebeurtenissen in de Politieke Ledenraad van zaterdag 11 april.

Deze bijeenkomst heeft veel publiciteit gehad en ook de dagen vooraf was uw voorzitter daarbij veel in het nieuws.

Zoals bekend mag worden verondersteld ben ik al een tijdje erg kritisch over de prestaties van het kabinet waaraan onze partij sinds najaar 2012 aan deelneemt.

Samen met een aantal geestverwanten proberen we al ruim een jaar het debat hierover in de partij te voeren. Ook binnen de afdeling is hierover een aparte bijeenkomst geweest en in het afdelingsbestuur is er meermalen over gesproken. Het afdelingsbestuur staat als geheel achter mijn oproep om dat debat open en kritisch te voeren, en achter de opvatting dat de huidige koers nu te weinig geprofileerd is en dat dit, tezamen met onvoldoende aansprekende resultaten, het vertrouwen van onze kiezers zwaar op de proef stelt. Dat hebben we hier gemerkt bij de verkiezingen in 2014 voor de gemeenteraad en het Europees parlement, en dit voorjaar bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen.

Vanuit onze afdeling zijn er contacten gelegd met afdelingen die onze kritiek deelden, vooral in de regio om ons heen, zoals Barendrecht, Dordrecht en Schiedam. Na een indringende discussie is besloten pas weer een initiatief te nemen na de verkiezingen van 18 maart jl., om de resultaten van deze verkiezingen niet negatief te beïnvloeden door een onvermijdelijk moeilijke interne discussie.

Nu de verkiezingen voorbij waren, en er wederom een historische verkiezingsnederlaag is geleden, meen den wij (afdelingsbestuur, fractie, sympathisanten uit andere afdelingen) dat nu opnieuw een poging gewaagd moet worden om de koers bij te stellen. Samen met Dick Kalkman, congresafgevaardigde voor de afdeling Alphen aan de Rijn, heb ik op persoonlijke titel een manifest geschreven onder de titel “Met vertrouwen linksom!” en dat ruim binnen de partij te verspreiden. Daarop hebben we vele positieve reacties gehad en hebben we het stuk gepubliceerd op een eigen website: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/. Ik heb daarover ook een toelichting gegeven op de gewestelijke vergadering in Rotterdam op 28 maart jl., waar de evaluatie van de jongste verkiezingen geagendeerd was.

We riepen zoveel mogelijk partijleden op om ons te steunen en het manifest op persoonlijke titel te ondersteunen. Toen ook een aantal parlementariërs zich bij ons voegden, kwam er een enorme publiciteitsgolf op gang. De ondertekenaars die ook afgevaardigden zijn in de Politieke Ledenraad hebben de moties die eerder besproken waren in ons afdelingsbestuur ondersteund. Vlak voor de politieke ledenraad bereikten we ook nog overeenstemming met alle afdelingen Amsterdam en Zoetermeer. Eerder hadden naast Barendrecht, Dordrecht en Schiedam ook al Aalsmeer en Borger-Odoorn onze moties op de site ondertekend. Dat ging om drie moties:

  1. Een oproep tot debat binnen de partij over de politieke koers in Den Haag in 2015;
  2. Een oproep om nu de gedoogcoalitie zijn meerderheid kwijt is in de Eerste Kamer, een uiterste inspanning te doen om steun te zoeken bij partijen ter linkerzijde (GL, SP, PvdD);
  3. Een oproep aan de TK-fractie om zich te laten inspireren door het debat binnen de partij en daaraan ook actief mee te doen.

Motie nr. 2 werd zaterdag jl. door het partijbestuur overgenomen, motie 3 werd gekwalificeerd als overbodig, want ‘natuurlijk zou de fractie dat doen’, waardoor het debat vooral ging over de eerstgenoemde motie. Uiteindelijk hebben we daarover een compromis bereikt waarbij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het debat zal organiseren, het debat breed in de partij en in alle afdelingen gevoerd zal worden, en dat we daarbij uitgaan van de eerder door de partij aanvaarde rapporten ‘Van Waarde’ en ‘de Bakens verzetten’.

Aan de vooravond van de Politieke Ledenraad hebben we met de ondertekenaars overlegd over hoe we na de politieke ledenraad verder gaan. De aanwezige leden hebben besloten om op persoonlijke titel zich te verenigen als een beweging binnen onze partij, met als doel het debat aan te wakkeren en de inhoud van het manifest daarbij in te brengen en verder uit te werken. We noemen ons ‘Linksom!’ en via de hierboven genoemde site kan ieder PvdA-lid zich aanmelden om deel te nemen aan deze beweging.

De komende periode zult u dus daar wel meer over horen in de media. Ook in de afdeling zullen we ongetwijfeld daar verder met elkaar over spreken. We hebben de beweging en het manifest bewust op persoonlijke titel opgezet, omdat het uiteraard een individuele keuze is om daar al dan niet in mee te gaan. Het zou m.i. niet juist zijn geweest om alle afdelingsleden daaraan te committeren door als afdelingsvoorzitter dat te doen. Nu de leden van het afdelingsbestuur en de raadsfractie ook persoonlijk medeondertekend hebben, en de moties in het afdelingsbestuur ondersteund zijn, kon ik als afgevaardigde naar de politieke ledenraad wel optreden zoals ik dat gedaan heb.

Ik hoop dat u ook aan het komende debat volop zal deelnemen, we zullen daar uiteraard ook in de afdeling voluit aandacht aan geven. Zodra meer informatie vanuit de WBS beschikbaar is, hoort u daar meer van.

Voor de mensen die meer willen hoe wij als nieuwe beweging terug- en vooruitkijken op de afgelopen politieke ledenraad, voeg ik het stuk bij dat daarover inmiddels onder de leden van de beweging verspreid is: ‘Linksom! Debat binnen de PvdA gaat verder’.

Met hartelijke groeten,

Gerard Bosman,
Voorzitter afdeling Ridderkerk PvdA