Door Arianne Ripmeester op 19 oktober 2015

Helpen met een warm hart en een koel hoofd

Om intriest van te worden zijn de beelden van zeer jonge vluchtelingen die met hun ouders op weg zijn naar een betere plek. Op weg naar een betere toekomst. Het is nauwelijks voor te stellen wat oorlog en extreme onveiligheid doet met je kinderen, gezin en familie. Het is hier nauwelijks voor te stellen hoe het is om te moeten vluchten uit lijfsbehoud, voor je mening, ras of religie. De wereld is groot, Ridderkerk een stipje op de bol, maar Ridderkerkers zijn verbonden door werk, familie, vrienden, buren, religie of media met mensen in verre landen.

Afgelopen maand heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met de opdracht aan het college om te onderzoeken wat Ridderkerk extra kan doen voor de opvang van vluchtelingen. Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging.

Bij de huidige toestroom van vluchtelingen en toekomstzoekers zijn een ordentelijke opvang en goede snelle afhandeling van de procedures voor al dan niet tijdelijk verblijf in Nederland een hele opgave.

Europa, Nederland zet zich schrap. Ook in Ridderkerk zijn warme harten die zich willen ontfermen over ontheemde goedaardige mensen, en ook mensen die zich zorgen maken over de mogelijke ontwrichting van hun samenleving door een teveel en te snelle instroom, of door instroom van lieden met snode plannen.

De mensen die het nu al zwaarder hebben ervaren vaak als eerste mogelijke effecten van de instroom. Het is immers niet een Wassenaarse miljonair die moet concurreren om een woning of werk, maar eerder de gewone man. Daarom moeten we een warm hart blijvend combineren met een koel hoofd.

Bewust zijn van de problemen die er nu al zijn, die willen oplossen en kijken naar wat op ons afkomt op sociaal, zorg en economisch gebied en ook op het gebied van integratie, en daar maatregelen voor treffen. Zorgen dat de lasten of baten niet op de schouders van een kleine groep of één gemeente terecht komen.

Bijvoorbeeld…. Er is nu al veel vraag naar goedkopere huurwoningen. Ridderkerk draagt zijn steentje bij aan de opvang van statushouders. De PvdA-fractie kent veel Ridderkerkse woningzoekenden met hier schoolgaande kinderen. Ook door herstructurering knelt het nu al. Moeten we dan het besluit van de gemeente Ridderkerk om de sociale woningvoorraad te verkleinen niet opnieuw bekijken? Is het mogelijk om een leegstaand kantoorpand of maatschappelijk vastgoed om te bouwen tot betaalbare tijdelijke woningen? Dat zou Ridderkerkse woningzoekenden ook helpen.

In gesprek met huidige en toekomstige inwoners waar dan ook vandaan, komen we erachter wat de problemen nu zijn, waar mensen tegenaan lopen, en wat we van elkaar verwachten. Solidariteit werkt alleen wanneer we ons op z’n minst een beetje verbonden voelen met elkaar en er wat wederkerigheid is. We mogen wat van elkaar vragen. Ridderkerk moet veel meer invulling geven aan sociale duurzaamheid.

Met een warm hart en een koel hoofd.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester