Door Jeroen Rijsdijk op 23 juni 2016

Gemiste kans voor Ridderkerkse huurders 

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Dit houdt in dat de huren naast de inflatie met een extra percentage verhoogd kunnen worden, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Met de nadruk op kunnen. Dat woningcorporaties de vrijheid hebben gekregen om de huren extra te verhogen, betekent dus niet dat zij van deze mogelijkheid gebruik hoeven te maken. 
 
Woonvisie heeft er de afgelopen drie jaar voor gekozen om voor alle inkomensgroepen de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Een kleine groep huurders is in 2015 van de maximale huurverhoging uitgezonderd, veelal omdat hun woning op de nominatie stond om op korte termijn te worden gesloopt. Hierdoor zijn de huren in Ridderkerk met 10-20% (!) gestegen. In een tijd waarin veel mensen hun inkomen niet of nauwelijks hebben zien stijgen. Sterker nog, ouderen zijn soms zelfs gekort op hun pensioen. 
 
De Woonbond geeft met regelmaat aan dat een grote groep huurders door de forse huurverhogingen van de laatste jaren steeds meer moeite heeft om rond te komen; 18% van de huurders leeft in armoede. Een aantal jaren geleden was dit nog 9%. 
Het is een zorgelijke ontwikkeling, die ertoe leidt dat betaalbare huren in steeds meer gemeenten hoog op de politieke agenda komen. Dat is niet voor niets: door nieuwe wet- en regelgeving hebben gemeenten meer invloed gekregen op het beleid van de lokale woningcorporatie en veel gemeenten willen die ruimte ook benutten. 
 
De PvdA Ridderkerk vraagt herhaaldelijk naar de situatie in Ridderkerk, maar het college is tot nu toe vaag gebleven over het percentage Ridderkerkse huurders dat moeilijk rond kan komen. 
 
Onlangs hebben het college en Woonvisie nieuwe prestatieafspraken met elkaar gesloten. Je zou verwachten: de ideale gelegenheid om ook in Ridderkerk afspraken te maken over betaalbare huren de komende jaren, maar juist op dit punt zijn de afspraken weinig concreet. 
Woonvisie kiest er dit jaar voor om voor een grote groep huurders een meer gematigde huurverhoging door te voeren. Dat is positief. De PvdA Ridderkerk vindt het echter teleurstellend dat in de prestatieafspraken niets is geregeld over de wijze waarop huurders die worstelen met hoge woonlasten tegemoet kunnen worden gekomen. Het zou goed zijn als het college en Woonvisie hierover in overleg met huurdersvereniging Progressie alsnog concrete afspraken maken. 
 
Huisvesting vluchtelingen 
De gemeente is er voor aanwezige en toekomstige inwoners. 
Ridderkerk heeft voor dit jaar de opdracht om 127 vluchtelingen op te vangen, bijna 50 meer dan vorig jaar. Het zijn mensen die asiel hebben aangevraagd, de procedure hebben doorlopen en die nu een (tijdelijke) vergunning hebben om in Nederland te blijven. 
 
De PvdA Ridderkerk heeft vragen gesteld over de opvang van 50 – vooral alleenstaande – vluchtelingen op twee locaties in Ridderkerk, op de Windmolen en bij de Aldi. De vragen en antwoorden staan op https://ridderkerk.pvda.nl/vragen-opvang-vluchtelingen
Ridderkerkers zijn meestal vrij nuchter en behulpzaam. Ook nu. Er zijn zorgen geuit, waar naar onze mening zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Horen is onvoldoende, luisteren beter.  
 
Daadkracht is nodig om alle Ridderkerkers naar tevredenheid en passend bij hun inkomen te kunnen huisvesten.  

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk