Door Jeroen Rijsdijk op 6 juli 2015

Druk op de sociale woningmarkt

De druk op de sociale woningmarkt is groot, ook in Ridderkerk. De vraag naar woningen overstijgt het aanbod. De oorzaken zijn divers: van jongeren die als gevolg van strengere hypotheeknormen minder makkelijk een eerste huis kunnen kopen tot ouderen die het liefst naar een kleinere woning willen verhuizen, maar daarbij aanlopen tegen het probleem van een fors hogere huur. Voor Ridderkerk komt daarbij nog de ‘ambitie’ van het college om de sociale woningvoorraad te verminderen. Dat wordt duidelijk zichtbaar bij de verschillende herstructureringsprojecten. Het aantal sociale huurwoningen dat wordt gesloopt, is groter dan het aantal dat wordt teruggebouwd. De PvdA Ridderkerk is tegen het verminderen van de sociale woningvoorraad.

Een ander probleem dat speelt bij de herstructureringsprojecten is dat met name de sociale huurwoningen met een relatief goedkope huur verdwijnen. Juist deze woningen zijn voor een brede groep mensen bereikbaar. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Niet in de laatste plaats omdat de landelijke overheid per 1 januari 2016 een passendheidstoets invoert voor mensen die huurtoeslag ontvangen. Dit houdt in dat zij straks alleen nog een woning mogen huren met een huur die past bij hun inkomen. Dat is op zich niet onverstandig, maar dan moeten gemeenten – in overleg met de lokale woningbouwcorporatie – wel zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Vooralsnog wordt in Ridderkerk onvoldoende op die ontwikkeling in gespeeld. Het gevolg is dat het voor mensen met een smallere beurs moeilijker wordt om een passende woning te vinden.

De ontwikkelingen in Ridderkerk staan haaks op die in sommige andere gemeenten. Zo heeft een woonbehoefteonderzoek in de gemeente Zwolle ertoe geleid dat er extra sociale huurwoningen worden gebouwd. De gemeente Almere heeft op haar beurt marktpartijen opgeroepen om met innovatieve ideeën te komen. Op deze manier wil de gemeente een nieuw type sociale huurwoning realiseren waarbij de huur- en energielasten onder de € 550 blijven. Daarmee zijn deze woningen bereikbaar voor mensen die huurtoeslag ontvangen. Ook als straks de passendheidstoets in werking is getreden. In september wordt bekend welke partijen hun plan mogen uitvoeren.

Later dit jaar wordt de nieuwe woningbouwstrategie met bijbehorende prestatieafspraken in de raad besproken. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt voor het lokale woningbeleid in de komende jaren. De inzet van de PvdA Ridderkerk in deze discussie is duidelijk: voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen. Dat vergroot ook de kansen van jongeren op de lokale woningmarkt. Daarnaast zien wij graag dat het college met Woonvisie in overleg treedt om – in navolging van bijvoorbeeld de gemeente Arnhem – de voorwaarden te creëren om doorstroming naar een kleinere woning voor ouderen aantrekkelijker te maken. De nieuwe Woningwet geeft gemeenten meer invloed. Lokale keuzes kunnen dus nog meer het verschil maken.

Jeroen Rijsdijk
PvdA Ridderkerk

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk