Door Arianne Ripmeester op 4 oktober 2015

Convenant bijvriendelijk handelen ondertekend

Tijdens de extra raadsvergadering van 26 mei jl. is een door de PvdA Ridderkerk ingediende motie over het convenant bijvriendelijk handelen aangenomen. Bijen zijn nuttige insecten: niet alleen omdat zij honing maken, maar ook omdat zij gewassen bestuiven. Bijen dragen bij aan een grotere biodiversiteit en zijn onmisbaar voor de voedsel- en fruitproductie. Het gaat helaas niet goed met de bij. Nederland heeft net als andere landen in West-Europa te maken met een hoge bijensterfte, hoewel er inmiddels enige verbetering valt waar te nemen. Dat betekent echter niet dat er niets hoeft te worden gedaan: veel organisaties en gemeenten hebben inmiddels het convenant ‘Bijvriendelijk handelen’ ondertekend. Daarmee zetten zij zich actief in voor het verbeteren van de leefomgeving van de bij. Naar aanleiding van onze motie heeft de gemeente onlangs dit convenant ondertekend en dat betekent dat in Ridderkerk, net als in veel andere gemeenten in het land, nu officieel bijvriendelijk wordt gehandeld.

MOTIE VAN HET RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE CONVENANT BIJVRIENDELIJK HANDELEN

Voorgesteld: april 2015

Nr. 2015 – 45

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 148684, agendapunt 7, tot vaststelling van het Programma Duurzaamheid 2015-2018;

Overwegende dat

 • in Nederland en vele andere landen de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal zijn teruggelopen. In 2010 de landelijke bijenvolksterfte een recordhoogte van 27% heeft bereikt, wat ruim driemaal hoger is dan de normale sterfte. In West- Nederland de sterftecijfers het hoogst zijn.
 • de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand een goede indicator is voor de algehele ecologische gezondheid.
 • door een afname van drachtplanten de leefomgeving van de bijen verslechtert in Nederland. Dit bijen gevoeliger maakt voor ziekten. Daarnaast het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen is (groepsnaam = neonicotinoïden). Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en hommels. Zij al in kleine hoeveelheden bijenvolken kunnen verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.
 • bovenstaande feiten reden zijn voor organisaties en lokale overheden om een convenant Bijvriendelijk handelen (op de website www.bijenlint.nl) te ondertekenen waarin zij afspreken dat ze:
  • bij-vriendelijk zullen handelen;
  • actief zullen bijdragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier zullen uitvoeren;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te zullen passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te zullen verhandelen;
  • zullen mee werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen;

verzoekt het college om namens de gemeente Ridderkerk het convenant Bijvriendelijk handelen te ondertekenen en hiernaar te handelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,

Arianne Ripmeester (PvdA)

zie voor aanvullende info: www.Bijenlint.nl

☑ Aangenomen ☐ Verworpen

Stemverhouding 21 mei 2015 (staken der stemmen)
Voor 13: PvdA, EvR, D66/GL, P18P. CU
Tegen 13: VVD, SGP, CDA, LR

Stemverhouding 26 mei 2015 (agendapunt 7):
Voor 16: PvdA, LR, EvR, D66/GL, CU, P18P
Tegen 10: SGP, VVD, CDA

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Mijn naam is Arianne Ripmeester. Met veel energie zet ik mij in voor betere zorg, meer welzijn en voldoende ondersteuning in Ridderkerk. Samen met mijn man run ik een praktijk voor fysiotherapie en als vrijwilliger ben ik bestuurslid van de Kledingbank en FoodCompany Ridderkerk, en van de Schuldhulpmaatjes en voorzitter Diaconie CIK. Mijn vier pubers

Meer over Arianne Ripmeester