5 oktober 2015

College neemt zorgen over leefbaarheid bewoners Rijksstraatweg en omgeving niet weg

Betreft: Beantwoording art. 40-vragen RvO van het raadslid J. Rijsdijk (PvdA)

Geachte heer Rijsdijk,

Op 13 juli jongstleden hebt u een aantal vragen gesteld over Nieuw Reijerwaard, die wij met deze brief beantwoorden.
Voordat wij inhoudelijk op uw vragen ingaan, willen wij u er op wijzen dat wij een andere verantwoordelijkheid hebben dan de GRNR. Wij verwijzen u dan ook voor de vragen die de verantwoordelijkheden van de GR betreffen naar het bestuur van de GR.

1. Met wat voor gevoel kijken u en de GNRN terug op de informatiebijeenkomsten van 17 november 2014 en 8 juni 2015? Welke ruimte voor verbeterpunten ziet u? Was db erbij? Hebben jullie de bijeenkomst tijdens het laatste DB geëvalueerd?

Het college is van mening dat het goed is dat de GRNR een aantal keer in het jaar de omgeving informeert over de ontwikkelingen in het gebied. De GRNR heeft u door middel van een brief met bijlage op 6 meijongstleden geïnformeerd over de manier waarop bewoners en bedrijven de komende jaren worden betrokken bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Bewoners en bedrijven kunnen informatie halen, via bijvoorbeeld de telefoon, email, op het wekelijks spreekuur of door een afspraak te maken. De GRNR brengt informatie via de website, nieuwsbrieven en de informatiebijeenkomsten en bezoeken aan de wijkoverleggen Rijsoord en Ridderkerk West. Verder treffen de GRNR en bewoners ofbedrijven elkaar in een overleggroep. Dat participatie-traject heeft de GRNR nu in uitvoering genomen. In september vindt de derde informatiebijeenkomst voor bewoners plaats, de eerste overleggroepen hebben in juli plaatsgehad.

2a. Waarom is er tot nu toe geen notulist aanwezig geweest bij de informatiebijeen komsten? Van de tweede informatiebijeenkomst is weliswaar op verzoek van een betrokken bewoner een verslag op hoofdlijnen gemaakt, maar dit is niet te vergelijken met de verslaggeving die plaatsvindt bij bijvoorbeeld wijkoverleggen.

In het overzicht bij de brief van de GRNR van 6 mei 2015 wordt onderscheid gemaakt in verschillende bijeenkomsten. Daar waar het een overleggroep betreft draagt de GRNR zorg voor verslaglegging van de bijeenkomst. Bij een informatiebijeenkomst is dat anders. Een afdruk van de presentaties die bij een informatiebijeenkomst gebruikt worden, worden aan de aanwezigen verstrekt.

2b. Wilt er bij de GRNR op aandringen dat tijdens komende informatieavonden wel een notulist aanwezig is? Waarom wel/niet?

Zoals bij 2a is opgemerkt, worden bij overleggroepen wel verslagen gemaakt, maar bij informatie­ bijeenkomsten niet.

3. De PvdA Ridderkerk is van mening dat het goed is als de leden van het dagelijks bestuur rechtstreeks van bewoners kunnen horen wat er speelt. Zijn er in dit kader binnen de GRNR afspraken gemaakt over de aanwezigheid van leden van het dagelijks bestuur bij de informatiebijeenkomsten? Waarom wel/niet?

De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld om omwonenden te informeren over de voortgang. Onze indruk is dat het bestuur van de GRNR goed op de hoogte is van wat er speelt. Bewoners hebben altijd de mogelijkheid om in te spreken bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRNR ofbij de raden van de afzonderlijke gemeenten.

4a. Er is een bewonersgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met de inrichting van de groene zone. Op welke aspecten kunnen bewoners concreet invloed uitoefenen?

Deze groep is door de GRNR uitgenodigd om een inrichtingsplan te maken voor de groene zone. De groep wordt daarin begeleid door een landschapsarchitect en heeft enkele randvoorwaarden (er komt een grondwal, er moet een hoofdwatergang en een hoeveelheid oppervlaktewater worden gerealiseerd, er is een budget) meegekregen. In. onze participatieladder is dat te vergelijken met ‘coproduceren’.

4b. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze bewonersgroep (op 9 juli 2015) is aangegeven dat de aarden wal pas wordt aangelegd op een afstand van 50 meter vanaf de Blaakwetering. Dit heeft directe gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners van de Rijksstraatweg 202 tlm 214. Wat is/zijn hiervan de reden( en) en wat betekent dit voor de leefbaarheid van deze bewoners?

De leefbaarheid van bewoners aan de Rijksstraatweg is gegarandeerd door de afstand van 100 meter tussen de woningen en de bedrijven. De Raad van State stelt in de uitspraak van 20 augustus 2014 dat door de 1 00-meter-zone de leefbaarheid van de bewoners aan de Rijksstraatweg niet in het geding is en daarmee gegarandeerd is. De grondwal kent een begin en een einde en daarnaast zal de hoofdwatergang in de groene zone aangesloten moeten worden op de omgeving. Dat betekent dat niet voor alle bewoners het zicht op het bedrijventerrein op een zelfde manier kan worden gemaskeerd. Dat geldt voor woningen aan de Rijksstraatweg die ten zuiden van de Blaakwetering liggen en mogelijk ook voor een aantal woningen ten noorden daarvan.

4c. Wilt u zich er bij de GRNR sterk voor maken dat de groene zone hoofdzakelijk uit groen komt te bestaan en niet uit water? En dat deze zone voor alle bewoners aan de Rijksstraatweg ter hoogte van het plangebied gelijkwaardig wordt ingevuld? Waarom wel/niet?

De bewonersgroep voor de groene zone bepaalt de inrichting van deze zone. Daarbij moeten ze rekening houden met een bepaalde hoeveelheid oppervlaktewater, die noodzakelijk is om de waterhuishouding in het hele gebied (Nieuw Reijerwaard en de Rijksstraatweg) op orde te houden.

4d. Kunt u aangeven wat de planning is ten aanzien van de groene zone en wanneer deze concreet zal zijn gerealiseerd? Graag uw antwoord motiveren.

De GRNR heeft voor het merendeel van de groene zone de gronden nog niet in eigendom. De gronden zijn wel opgenomen in het onteigeningstraject dat loopt. De GRNR heeft op de bijeenkomst van 9 juli aangegeven zo snel mogelijk te willen starten met de opbouw van de grondwal. Dat is nodig om de wal stabiel aan te leggen. De grondwal wordt opgebouwd met grond en zand dat vrijkomt bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Dat betekent dat niet kan worden gezegd wanneer deze zone volledig zal zijn gerealiseerd. Het inrichtingsplan zal over ongeveer een jaar gereed zijn, dan zal de inrichting worden aanbesteed en in fasen worden aangelegd.

5. De PvdA Ridderkerk vindt dat de leefbaarheid voor de bewoners bij de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard voorop moet staan. Ligt het in dit kader niet meer voor de hand om de gronden die het verst van de woningen afliggen als eerste uit te geven in plaats van andersom? Waarom wel/niet?

Wij hechten eveneens groot belang aan de leefbaarheid. Daarom heeft op ons verzoek de zone langs de hele Rijksstraatweg een breedte van 100 meter gekregen. De Raad van State heeft in de uitspraak van 20 augustus 2014 gezegd dat een afstand van 100 meter tussen woningen en de geplande bedrijven voldoende is om de leefbaarheid van de bewoners aan de Rijksstraatweg te garanderen. De realisatie van Nieuw Reijerwaard is in handen gegeven aan de GRNR. De GRNR bepaalt de volgorde van de ontwikkeling van het gebied om op die manier onder meer aan een belangrijke eis van ons en onze partners in de gemeenschappelijke regeling te voldoen: een financieel sluitend plan.

6a. Wat is de actuele stand van zaken geven met betrekking tot de gesprekken die u met Rijkswaterstaat voert over de aanpassing van de IJsselmondse Knoop?

Er zijn op dit moment geen gesprekken met Rijkswaterstaat over de aanpassing van de IJsselmondse Knoop. Gesprekken worden gevoerd door de GRNR, aangezien de IJsselmondse Knoop binnen het
rechtsgebied van de GRNR valt.

6b. Kunt de raad van het verloop van die gesprekken op de hoogte te houden? Waarom wel/niet?

Zodra er relevante ontwikkelingen zijn met betrekking tot de IJsselmondse Knoop zult u hiervan op de gebruikelijke wijze op de hoogte worden gebracht door de GRNR.

7a. Kunt u aangeven wat de planning is ten aanzien van de ovonde en wanneer deze concreet zal zijn gerealiseerd? Graag uw antwoord motiveren.

Voor exacte gegevens over de planning verwijzen wij naar de GRNR.

7b. Hoe bent u van plan om het sluipverkeer van vrachtauto’s via de Populierenlaan en de Rijksstraatweg tot een minimum te beperken zolang de verkeersafwikkeling van Nieuw Reijerwaard (nog) niet op orde is?

We hebben de GRNR laten weten dat bouwverkeer alleen via de IJsselmondse Knoop en de Verbindingsweg is toegestaan. Verder houden we een vinger aan de pols.

8. Bewoners van de Rijksstraatweg ervaren parkeer-en geluidsoverlast van vrachtauto’s die parkeren bij bedrijventerrein Verenambacht In hoeverre bent u met de gemeente Barendrecht in overleg over het terugdringen van de overlast?

In het inpassingsplan is ruimte gereserveerd voor een vrachtwagenparkeerplaats om dit probleem structureel op te lossen. Anders dan binnen de GRNR zijn we hierover niet met de gemeente Barendrecht in overleg.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk