10 februari 2016

Antwoorden college over windturbines in Poesiatstraat

Betreft: vragen ex art. 40 van het RvO van de raad over de Poesiatstraat

Geachte heer Rijsdijk,

Op 20 december 2015 hebt u ons vragen gesteld over het energiesysteem voor het gemaal aan de
Poesiatstraat. Hieronder beantwoorden wij die vragen.

1a. Wat voor type windturbine wilt u bij het rioolgemaal plaatsen?
We hebben gekozen voor de uitvoering van een vernieuwd type windturbine met een horizontale as, lift type. Het gaat hier om een kleine uitvoering.

1.b. Wat is de reden dat voor dit type windturbine wordt gekozen
Wat het college betreft is het noodzakelijk dat we als samenleving op termijn afscheid nemen van de oude fossiele brandstof. Ondanks de lage energieprijzen zijn er gelukkig nog steeds ondernemers die willen werken aan de verbetering van de bestaande alternatieve energietechnieken. In deze situatie vinden we dit type een gepaste oplossing; het is speciaal ontwikkeld om in stedelijk gebied windenergie te produceren.

1.c. Hoe hoog zijn de beoogde windturbines? En in het geval de windturbines op een verhoging worden geplaatst, hoe hoog zijn de windturbines inclusief verhoging?
Ashoogte van het systeem is 3,2 meter, en de terp 1,8 meter, dat maakt samen 5 meter.

1.d. Vormen de windturbines het hoogste punt van het energie systeem? Zo nee, wat is dan het hoogste punt en hoe hoog is dit?
Ja, het hoogste punt is 5 meter.

1.e. Is het technisch mogelijk om het nieuwe rioolgemaal volledig op zonne-energie te laten werken.? Waarom wel/niet?
Theoretisch zou dit mogelijk zijn, maar met de huidige stand van de techniek en de beschikbare bezonbare oppervlakte (zonneveld) in de directe omgeving is dat nu niet mogelijk.

2.a. Wat is het rendement van de beoogde windturbines? Graag uw antwoord onderbouwen en daarbij een onderscheid maken tussen het rendement dat de windturbine volgens de fabrikant maximaal kunnen halen en het rendement dat zij naar verwachting op deze locatie halen.
Wij gaan uit van de opgave van de fabrikant, omdat er nog geen referentie projecten zijn. We hebben de verwachting dit rendement ook daadwerkelijk te halen. We gaan uit van een jaarproductie van 20.000 kWh per jaar tot 25.000 kWh. Dit is inclusief de zonnepanelen.

2.b. In een raadsinformatiebrief geeft u aan dat de windturbines een bijdrage leveren aan de C02reductie. Kunt u concreet aangeven hoeveel C02-uitstoot er door de plaatsing van de windturbines wordt gereduceerd.
Uitgaande van 0,46kg I kWh en een geschatte opbrengst van 20.000-25000kWh I jaar betekent dit: 920011500kg per jaar reductie van C02.

3.a. In dezelfde raadsinformatiebrief geeft u aan dat de windturbines niet voor geluidsoverlast zorgen, omdat het geluid onder de 50 dB zou blijven. Waarop is deze verwachting gebaseerd en wat is de verwachte geluidsbelasting? Graag uw antwoord onderbouwen en daarbij ook ingaan op het Jaagfrequent geluid dat windturbines produceren en op het mogelijk geluidsversterkende effect van het water in de vijver waarin de windturbines worden geplaatst.
De aanname is gebaseerd op metingen aan de opstelling van dit type molen bij Terschuur. Het valt niet te vergelijken met bestaande technieken. Dus ook uw aanname dat laagfrequent geluid voor extra overlast zou kunnen zorgen, zit niet in onze verwachting. De leverancier moet nog een akoestisch onderzoek overleggen, dat door de DCMR beoordeeld moet worden.

3.b. Met omwonenden is afgesproken dat er voor de sloop van het oude rioolgemaal een nulmeting zou worden uitgevoerd om de huidige geluidsbelasting te vergelijken met de toekomstige geluidsbelasting. Is dit inmiddels gebeurd? Zo nee, in hoeverre is het na de sloop van de woningen in de poesiasstraat nog mogelijk om een betrouwbare nulmeting uit te voeren?
Deze vraag is niet geheel duidelijk. Dit onderwerp heeft geen relatie met het energiesysteem maar met het verkeerslawaai van de Rotterdamseweg en had betrekking op de sloop van het oude gemaal. Hier kan gemeld worden dat een fysieke geluidsbelasting van de Rotterdamseweg niet in een korte periode gemeten kan worden maar die vraagt een meting van maanden. Weersinvloeden, verkeersintensiteiten, windrichting e.d. hebben grote invloed op de geluidsbelasting op de gevel. Vandaar dat een langdurige meetreeks nodig is. Metingen worden met name gedaan om berekeningen te valideren. Het effect van voor en na de sloop van het oude gemaal en de aanwezigheid van het nieuwe gemaal is rekenkundig te benaderen. De verkeergeluidsbelasting en de geluidsbelasting van de windmolen moeten logaritmisch bij elkaar opgeteld worden. Een dergelijk systeem in de gemeente Terschuur wordt niet gehoord, c.q. komt niet boven het omgevingsgeluid uit. De eigenaar van het systeem slaapt onder het systeem en heeft daar helemaal geen last van.

3.c. Windturbines produceren slagschaduwlzonreflecties. Welke maatregelen worden genomen om overlast door slagschaduw/zonreflecties tegen te gaan en in hoeverre garanderen deze maatregelen dat er geen overlast door slagschaduw/zonreflecties zal optreden?
Slagschaduw is totaal niet van toepassing vanwege de kleine afmetingen, hoge draaifrequentie en lage plaatsing van het systeem. De rotoren zijn diffuus reflecterend en leveren derhalve geen voor het oog zichtbare reflecties. De zonnepanelen zijn van het matzwarte type.

3.d. De windturbines worden aan een rand van een woonwijk geplaatst. Hier spelen ook kinderen. Op welke manier wordt de veiligheid gewaarborgd?
In de ontwerpfase hebben we hier rekening mee gehouden. Het leek geen mooie inpassing om de molen binnen een omheining te plaatsen en daarom is er gekozen voor een opstelling op een eiland.

4.a. Op het moment dat de windturbines worden geplaatst wonen er als gevolg van herstructurering (tijdelijk) geen mensen in de Poesiatstraat. Heeft er met woonvisie als eigenaar van de woningen overleg plaatsgevonden over de beoogde plaatsing van de windturbines? Waarom wel/niet?

Met Woonvisie is overleg geweest over deze opstelling.

4.b. In geval er met Woonvisie overleg heeft plaatsgevonden, heeft dit geleid tot een bijstelling van het plan? Zo ja, op welke punten.
Het overleg heeft niet geleid tot aanpassingen.

4.c. Op welk moment heeft u het wijkoverleg Centrum over de plaatsing van deze windturbines geïnformeerd en heeft u het wijkoverleg daarbij om advies gevraagd? Waarom wel/niet?
Volgordelijk is dit proces als volgt verlopen. De direct omwonenden zijn begin juli geïnformeerd met een brief. Vervolgens is er op 21 september 2015 een eerste bewonersavond geweest. Er is toen door de leverancier en de gemeente uitleg gegeven over het energiesysteem. Aansluitend is op dit onderwerp op 22 september in de vergadering van het wijkoverleg besproken. Op 16 november is een tweede bewonersavond geweest. Voor deze avond is aan de bewoners gevraagd mee te denken in het groenplan bij de locatie van het rioolgemaal en energiesysteem. Op 15 december is in de vergadering van het wijkoverleg verslag gedaan van de gesprekken met de bewoners. Het wijkoverleg is niet om advies gevraagd.

5.a. Moet het bestemmingsplan! de beheerverordening worden aangepast voor de beoogde plaatsing van de windturbines? Waarom wel/niet?
Er is geen aanpassing nodig.

5.b. Het besluit tot plaatsing van de windturbines heeft twee weken te laat in de Combinatie gestaan, gelet op de uiterste bezwaartermijn. Op welke wijze wordt nu geborgd dat belanghebbenden conform de Algemene wet bestuursrecht 6 weken de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen?
De vertegenwoordiger van de omwonenden is gewezen op de mogelijkheid om pro forma bezwaar in te dienen waarbij de onderbouwing nagezonden kan worden.

5.c. In de eerder aangehaalde raadinformatiebrief geeft u ook aan dat de totale kosten voor het plaatsen van de windturbines € 40.000 bedragen. Wie de in de omgevingsvergunning genoemde bedragen bij elkaar optelt komt al snel tot een bedrag van € 58.000. Graag dit verschil toelichten.

Het standaardformulier is foutief ingevuld. Ontwerpkosten zitten in de bouwkosten maar zijn bij de aanvraag omgevingsvergunning dubbel geteld. De kosten zijn dus € 40.000.

5.d. Wat is de beoogde terugverdientijd van de windturbines? Graag antwoord onderbouwen.
Met de huidige energieprijs is de terugverdientijd 15 jaar. We komen op dit getal uitgaande van € 0,10 per kWh. ( levering -transportkosten en belastingkosten die niet verrekenbaar zijn).

6.a. U bent in overleg met een groep omwonenden over de beoogde plaatsing van de windturbines. Op welk moment informeert u de raad over de voortgang van dit overleg?
Wij informeren de raad indien hier aanleiding toe is. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

6.b. Kunnen andere omwonenden die zorgen hebben over de plaatsing van de windturbines ook aan dit overleg deelnemen? Waarom wel/niet? En zo ja, op welke wijze worden zij hierop dan geattendeerd?
Ja, op 14 januari 2016 wordt een bewonersavond gehouden over diverse werkzaamheden die in de omgeving van de Poesiatstraat-Benedenrijweg plaatsvinden, waaronder de plaatsing van het windenergiesysteem. Op deze avond wordt door de leverancier een toelichting gegeven op het te plaatsen systeem. Omwonenden zijn in een ruime straal rond de Benedenrijweg per brief voor deze avond uitgenodigd.

6.c. Hoe verhoudt het plaatsen van windturbines in de poesialstraat zich tot het collegestandpunt dat met drie beoogde windturbines in Nieuw Reijerwaard de locaties voor plaatsing van windturbines in Ridderkerk zijn uitgeput?
De systemen die u beide “windturbines” noemt, zijn niet te vergelijken. In de Poesiatstraat gaat het om een kleinschalig energiesysteem, dat ter plaatse het gemaal van stroom zal voorzien en wegvalt in de omgeving. Het standpunt van het college ziet op de plaatsing van grote turbines, die grote impact hebben op de omgeving.

Wij vertrouwen er op uw vragen naar behoren te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk