2 juni 2016

Aandacht voor eigen bijdrage en zorgmijding

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2016 heeft de PvdA Ridderkerk vragen gesteld over zorgmijding in relatie tot de eigen bijdrage voor begeleiding en/of dagbesteding. Hieronder kunt u de vragen lezen, alsmede de antwoorden van de wethouder.

Mevrouw Ripmeester:

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van veelal complexe gehandicapte patiënten. Voorheen vielen deze mensen onder de AWBZ, en betaalden daar ook een meestal wat lagere eigen bijdrage. Gemeenten mogen maximaal de kostprijs vragen, maar gemeenten kunnen in theorie de eigen bijdrage ook terugbrengen tot nul. Er is grote beleidsvrijheid, en daardoor zijn er grote verschillen ontstaan tussen de 390 gemeenten. Uit recent onderzoek bleek, dat één op de vier mensen zorg mijdt vanwege de kosten. Recent was een inwoner van Ridderkerk op de televisie in Nieuwsuur, met de wethouder, waarvan de vrouw noodgedwongen niet meer naar de dagbesteding gaat, vanwege de ervaren te hoge bijdrage. Is de wethouder bekend met zorgmijding in Ridderkerk, en bekend met de oorzaken: waaronder een te hoge eigen bijdrage? En zo ja, hoe wordt de zorgmijding gemeten? Is de wethouder van eigen bijdragen naar Zaanstadmodel te maximeren? Komt de wethouder met een plan van aanpak om zorgmijding tegen te gaan?

Wethouder, mevrouw Keuzenkamp:

Ik heb kennis gemaakt met zorgmijding, dat heeft u op televisie kunnen zien. En ja, als je inzoomt op zo’n casus, dan zie je dat er heel veel verschillende elementen aan de hand zijn. Dan gaat het niet alleen om de eigen bijdrage, maar het gaat eigenlijk, nou ja… Een historie van 25 jaar wat iemand meemaakt. Die mevrouw die is al langer invalide. En, dat is heel erg lastig. Maar, het is complexer dan alleen de eigen bijdrage. En op meerdere plekken komt naar voren dat zorgmijding een probleem is. Wij hebben besloten om in ieder geval bij onze contacten zoveel mogelijk dit signaal te gaan noteren. Dus, daar krijgen we rapportage over, dan gaan kijken of het echt een groot probleem is. En zeker wat u aangeeft, maximeren van de eigen bijdrage is een instrument om daar wat aan te doen. En dat zullen we zeker overwegen. Er is een overleg met CAK gepland om in ieder geval te kijken van hoe nou die eigen bijdrage in elkaar zit, en hoe dat functioneert. Helaas heeft het CAK ook wel een achterstand in de facturatie, dus dat we ook niet precies weten hoe dat loopt. Maar dat komt, in de loop van de tijd wordt dat wel duidelijker. Dus, we gaan zeker kijken naar die maximering of dat een instrument zou kunnen zijn. Als echt blijkt dat in Ridderkerk de bedragen te hoog zijn… We hebben ons in ieder geval wel gehouden aan de adviezen die vanuit het ministerie gegeven zijn. Dus we hebben niet zelf de eigen bijdrage bedacht, maar het is gebaseerd op het advies van het ministerie. Dat was het.

Mevrouw Ripmeester:

Wij vonden dit een heel serieus signaal, van deze familie uit Ridderkerk. We vonden het ook heel serieus, omdat deze mensen dit al op meerdere plekken hebben aangegeven. Dat gecombineerd met het advies van het Maatschappelijk Burgerplatform over niet goed functionerend klachtensysteem, maken wij ons zorgen over zorgmijding. Wij zijn blij dat u ernaar gaat kijken. We zijn blij dat u in uw contacten gaat kijken naar deze signalen, maar we zouden graag van u een heel daadkrachtige houding zien op dit punt. En ik hoop ook, dat u op korte termijn, dus echt nog voor het zomerreces, met wat meer duidelijkheid komt op dit punt, over hoe u dit gaat, op zijn minst in kaart gaat brengen, en aan gaat pakken. En ik ben heel blij dat u maximalisatie van de eigen bijdrage daarin wilt betrekken, maar ik hoop echt dat u… Mijn directe vraag, voorzitter is: wilt u voor de zomer alstublieft met een plan van aanpak komen, of hoe u dit gaat doen.

Wethouder, Mevrouw Keuzenkamp: Het zijn meerdere gevallen. Bij elk geval is een eigen verhaal. En ik vind het wel jammer dat mevrouw Ripmeester aangeeft: dit is een geval wat zo duidelijk is, en het ook al meerdere keren aangegeven heeft. Het jammer was, dat in deze casus, deze mijnheer zelf een berekening heeft gemaakt, en eigenlijk voor zichzelf al de conclusie heeft genomen: ik stop ermee. Op het moment dat wij hem belden om een herindicatie te doen zei hij: ja, ik stop ermee, tenzij jullie kunnen zeggen dat jullie de eigen bijdrage gaan betalen. Dus hij kapte daar de herindicatie mee af. En dat is zo jammer. Want dat is wat we moeten doen. We moeten met elkaar in gesprek gaan, om dit soort gevallen, als er problemen zijn, om die te voorkomen. En we hadden niet eens de kans om sowieso een herindicatie te doen, om te kijken wat er in dat huishouden nodig is, dus, door te zeggen: ja, dit was een duidelijk geval. Wij hebben niet de kans gekregen om met hem daarover in gesprek te gaan en ik heb dat aan hem gevraagd. Gelukkig gaan we dat nu wel doen. En, dat is onze taak, om naast Ridderkerkers te gaan staan, om samen te kijken van: wat zijn nu uw problemen, en hoe kunnen we die oplossen. Nou, die signalen die willen we ophalen. Nou, mensen kunnen dat allemaal bij ons melden. Het spreekuur staat er ook voor open, ik heb een aantal mensen op spreekuur gehad die dat meldden. Dat wordt allemaal genoteerd. En ook in de contacten die onze mensen met Ridderkerkers hebben, die aangeven: de eigen bijdrage wordt te hoog. Wordt allemaal genoteerd, wordt verzameld, en daar gaan we naar kijken. Dus dat is de manier waarop we hier naar kijken. Had ik nou uw vraag ook beantwoord? Ik geloof het wel hè.