Door Jeroen Rijsdijk op 17 januari 2016

Schriftelijke vragen topsalaris directeur GRNR

Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad

Ridderkerk, 20 december 2015

Onderwerp: vergoeding directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Geacht college,

Tijdens de afgelopen maanden is verschillende keren in (lokale) kranten geschreven over de vergoeding van de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in relatie tot de Wet normering topinkomens (WNT). Ook zijn er tijdens twee raadsvergaderingen mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp. Vaststaat dat de directeur van de GRNR gedurende een aantal jaren een vergoeding heeft ontvangen die ver uitging boven het in de WNT toegestane normbedrag. Volgens het college viel deze vergoeding onder het overgangsrecht van de WNT en staan tegenover die vergoeding ook een flink aantal gewerkte uren. Inmiddels zou de vergoeding gelijk zijn aan het maximaal door de WNT toegestane normbedrag. Het gaat echter wel over gemeenschapsgeld. Dit roept bij de PvdA Ridderkerk en Partij 18PLUS daarom nog de volgende vragen op:

1. Op welke datum is de overeenkomst tussen de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) en de directeur tot stand gekomen en vanaf welke datum wordt de directeur door de GRNR ingehuurd?

2.a In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2014 meldde u dat de directeur van de GRNR een vergoeding ontving van € 296.155 per jaar. U heeft later aangegeven dat dit bedrag telkens zo hoog was door het aantal uren dat de directeur heeft gewerkt. Ten opzichte van het maximale door de WNT toegestane normbedrag van € 178.000 per jaar ligt de vergoeding van de directeur ruim 65% hoger. Betekent dit dat de directeur structureel werkweken van ca. 65 uur maakte? Graag uw antwoord motiveren.

2.b Was er in deze jaren door de GRNR alleen een vergoeding per uur overeengekomen, of was de vergoeding voor de inhuur van de directeur ook gemaximeerd op een x bedrag? Zo ja, hoe hoog was dit bedrag?

3.a In dezelfde raadsvergadering meldde u dat volgens de WNT betalingen voor de inhuur van een directeur niet gelijkstaan aan het salaris dat een directeur in loondienst ontvangt. De WNT strekt zich evenwel expliciet uit tot inhuurconstructies. Waarom bent u desondanks van mening dat er op grond van de WNT een verschil bestaat tussen ontvangen salaris en betalingen voor inhuur? Graag uw antwoord onderbouwen met de relevante wetsartikelen.

3.b Waarom bent u van mening dat de vergoeding van de directeur, voor zover die meer bedroeg dan het onder de WNT toegestane maximum, onder het overgangsrecht van de genoemde wet valt? Graag uw antwoord onderbouwen met de relevante wetsartikelen en niet volstaan met het verwijzen naar een of meer passages uit het accountantsverslag.

4.a Waarom heeft de GRNR geen onafhankelijk juridisch advies ingewonnen over de vraag of er in het kader van de WNT onverschuldigde betalingen zijn gedaan voor de inhuur van de directeur?

4.d Bent u bereid om hier binnen het bestuur van de GRNR alsnog op aan te dringen? Waarom wel/niet?

5.a Sinds dit jaar heeft de GRNR een nieuwe overeenkomst gesloten met de directeur. Op welke wijze(n) is in de nieuwe overeenkomst met de directeur de naleving van de WNT geborgd? Graag uw antwoord motiveren.

5.b U heeft eerder aangegeven dat ook in de nieuwe overeenkomst de directeur wordt ingehuurd voor een x tarief per uur. Hoe hoog is dit tarief? Teruggerekend van de maximaal door de WNT toegestane vergoeding is sprake van een uurtarief van € 100 per uur. Indien het huidige tarief hoger is dan € 100 per uur, om welke reden is afgeweken van het maximaal door de WNT toegestane normbedrag?

5.c Hoe verhoudt het huidige tarief zich tot het uurtarief in voorgaande jaren? In uw antwoord graag alle jaren betrekken waarin de directeur door de GRNR is ingehuurd.

5.d U heeft tevens aangegeven dat binnen de nieuwe overeenkomst de directeur flexibel inzetbaar is. Betreft de huidige vergoeding een vast uurtarief of fluctueert dit bijvoorbeeld naar gelang het aantal uren dat de directeur wordt ingehuurd? Graag uw antwoord toelichten.

6. Kunt u aangeven hoe de vergoeding voor de inhuur van de directeur is opgebouwd? Betaalt de GRNR alleen een vergoeding per uur, of worden er ook nog andere vergoedingen/kosten betaald? Zo ja, hoe hoog zijn deze vergoedingen/kosten en kunt u deze toelichten?

7. De GRNR huurt de directeur in van een BV. U heeft tijdens de raadsvergadering van 10 september 2015 over deze inhuurconstructie gezegd dat het aan de BV zelf is om te organiseren op welke wijze een personeelslid aan een andere organisatie wordt verhuurd, en dat de BV van destijds een andere is dan die van nu. Kunt u dit toelichten en aangeven waar de verschillen zitten ten opzichte van de oorspronkelijke situatie?

8.a Staat u achter de pogingen van het kabinet om de inkomens in de publieke en semipublieke sector, ook op decentraal niveau, verder omlaag te brengen? Graag uw antwoord motiveren.

8.b Het kabinet heeft gemeenten hiertoe in 2014 gevraagd bij te dragen aan de verdere opbouw van het WNT-register, dat een belangrijke basis is voor de uitvoering van de WNT en voor de informatievoorzieningen aan WNT-instellingen. Het kabinet heeft deze oproep in een in oktober 2015 verstuurde brief herhaald. Heeft de gemeente Ridderkerk al gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, bent u nog van plan om dit te gaan doen? Waarom wel/niet?

9. Zijn er organisaties waarmee de gemeente samenwerkt waarbij het salaris van de bestuurder(s) uitkomt boven het in de WNT toegestane maximum? Zo ja, welke organisaties betreft het en hoe hoog is het salaris c.q. vergoeding van de betreffende bestuurder(s)?

10. Bent u bereid om bij toekomstige gemeentelijke aanbestedingen c.q. opdrachtverleningen als voorwaarde op te nemen dat opdrachten worden gegund aan organisaties c.q. ondernemingen die voldoen aan de WNT? Waarom wel /niet?

1 De vragen 1 en 2a zijn mede gesteld namens Petra van Nes-de Man (EVR).

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik om schriftelijke beantwoording van deze vragen. Tevens verzoek ik u om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord.

Hoogachtend,

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk

Henk van Os, Partij 18PLUS

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk