Bezwaarschrift zorguren

Ridderkerk, datum

Aan het College van B & W
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Onderwerp: vermindering uren huishoudelijke hulp

Geacht College,

Hiermede maak ik bezwaar tegen uw beschikking d.d. …………. Uw kenmerk…………, waarin u mededeelt dat het aantal uren huishoudelijke zorg wordt verminderd van………… naar……..

Ik ben het oneens met uw beslissing en wel om de volgende reden(en)………..

Ik hoop dat u terugkomt op uw beslissing en dat u het aantal uren weer terugbrengt op het aantal vermeld in de vorige beschikking, zodat mijn kwaliteit van leven op peil blijft.

Wilt u mij een ontvangstbevestiging van deze brief – zoals wettelijk bepaald – en een mogelijke termijn van beantwoording van mijn bezwaar doen toekomen.

Met vriendelijke groet
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Tel. nr.