27 mei 2015, om 20:00 | Raadzaal, Gemeentehuis Ridderkerk

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Graag nodig ik u uit voor de jaarvergadering van onze afdeling. Deze staat deze keer in het teken van de lokale politiek. Dat is ook de reden om de vergadering te houden op deze bijzondere locatie. Daarmee hopen we u de gelegenheid te geven om u een beter idee te verschaffen over hoe het er aan toe gaat in onze lokale politiek. We zullen dat doen met een inleiding van onze partijgenoot, mevrouw Annie Attema, burgemeester van Ridderkerk, en met een aantal stellingen die door een van onze (burger)raadsleden en bestuursleden zullen worden verdedigd en waar u dan vragen over kunt stellen, opinies uitdragen en stemmen. De fractie/afdelingsbestuur speelt dan het college van B&W en de leden de gemeenteraad. Aan het eind van dit gedeelte zal de fractie ook een korte terug- en vooruitblik geven over haar werkzaamheden.

Vervolgens is er ook een huishoudelijk deel van de vergadering. De agenda daarvan is als volgt:

 1. Opening, notulen, mededelingen
 2. Notulen vorige ALV
 3. Financieel verslag 2014, bevindingen kascommissie, décharge penningmeester, begroting 2015
 4. Verslag bestuur over 2014 en korte vooruitblik
 5. Mondeling verslag ombudsteam
 6. Wijzigingen samenstelling afdelingsbestuur en vacatures actieve leden
 7. Rondvraag en sluiting

De stukken voor dit deel van de vergadering zijn voor leden op te vragen bij onze secretaris: Shima Pattisahusiwa, shimapattisahusiwa@hotmail.com of 06-40475845.

Wat betreft agendapunt 5 zoeken wij met name:

 • Iemand die secretaris wil zijn van de afdeling, eventueel in duo met de huidige secretaris of met iemand anders: de huidige secretaris heeft door een nieuwe baan het erg druk gekregen. Zij wil wel bestuurslid blijven maar zou graag zien dat iemand anders komt die haar secretaristaken overneemt of tenminste daarin zou willen ondersteunen. Het betreft vooral zaken die thuis op de computer gedaan kunnen worden, zoals het verzenden van berichten aan de leden, het bijhouden en uitzetten van de post en van telefonische vragen, het sturen van een felicitatie naar jarige leden, het onderhouden van contacten met de ledenadministratie en het verzorgen van notulen. Uiteraard wordt je goed ingewerkt en we bieden een enthousiaste ontvangst en een goede interne sfeer;
 • Wijkcontactpersonen: we willen als PvdA Ridderkerk graag goed lokaal zichtbaar zijn in de wijken van Ridderkerk: Centrum, Bolnes, Slikkerveer, Drievliet/’t Zandt, Oost, West en Rijsoord/Oostendam. Als ogen en oren van de afdeling en vooral van de raadsfractie van wat er daar speelt, contact met de wijkorganisaties en verenigingen, bedrijven en instellingen in de wijk, en het samen met de fractie organiseren van activiteiten in de wijk. We willen graag per wijk tenminste één contactpersoon;
 • Een coördinator voor ledenwerving en ledencontacten die zorgt dat ledenwerving actief in de afdeling bij al onze activiteiten plaatsvindt, nieuwe leden wegwijs maakt, welkom heet en begeleid, bijeenkomsten organiseert voor nieuwe leden, voor gepensioneerde leden en voor jongere leden, leden stimuleert deel te nemen aan bijeenkomsten, vervoer regelt voor leden die niet zelfstandig naar afdelingsactiviteiten toe kunnen komen, verjaardagen bijhoudt en kaartjes verstuurt, jubilarissen bijhoudt, zorgt dat oud-actieve leden betrokken blijven, bij ziekte en sterfte contact verzorgt e.d. Belangrijk en dankbaar werk voor iemand die zich goed kan inleven en het contact met individuele leden leuk vindt;
 • Voor onze maandelijkse instuif op de eerste vrijdagmiddag/avond (17-20 uur) van de maand zoeken we wat meer mensen die dat willen helpen organiseren: inkopen van drankjes en hapjes, bardienst, mensen uit je eigen netwerk stimuleren om ook te komen e.d. Leuk, gezellig werk;
 • Ons ombudsteam kan altijd extra mensen gebruiken. Zij helpen mensen met allerlei problemen, wijzen de weg, geven advies etc. Zij signaleren structurele problemen bij de raadsfractie, die daarmee soms ook concrete actuele zaken kunnen aankaarten. Het ombudsteam ontvangt verzoeken via de mail, post en telefoon, maar houdt ook een maandelijks spreekuur (aan het eind van de instuifavond). Met name mensen die specifieke kennis en ervaring hebben op specifieke ombudswerkterreinen, zoals uitkeringen, belastingen, wonen, zorg e.d., en het leuk vinden om mensen heel concreet te helpen zijn meer dan welkom;
 • Nieuwsbrief: We zouden graag onze digitale nieuwsbrief wat regelmatiger willen uitbrengen. Stukjes schrijven, mensen interviewen, tekst redigeren, planning maken en uitvoeren behoren tot de taken. De redactie kan uiteraard ook andere leden vragen om stukjes aan te leveren, zoals vanuit de fractie en de wijkcontactpersonen. De redactie bestaat nu uit Aina van Houwelingen-Saugerud en Wim Boer: wie komt hen versterken?
 • Politieke cafés: Onze politieke cafés worden nu vooral ad hoc gepland en georganiseerd. We zouden graag een klein aantal mensen willen hebben die samen met bestuur en fractie een planning maakt van data en onderwerpen, sprekers bedenkt en vraagt, en ook de praktische voorbereiding van de bijeenkomst regelt. Dit is ook een mooie manier om de partij en de politiek beter te leren kennen in combinatie met allerlei praktische vaardigheden;
 • Een vrijwilligerscoördinator: we zoeken iemand die zoveel mogelijk leden kan optrommelen en stimuleren om deel te nemen aan alle losse en vaste activiteiten van de afdeling, zoals canvassen, (wijk)acties, politieke cafés, instuifavonden, de reguliere acties met Valentijnsdag, 1 Mei, Oud & Nieuw, etc. Iemand die enthousiasmerend is en beschikt over een groot lokaal netwerk in onze afdeling

Onze afdeling kan alleen bestaan als we er met z’n allen wat van maken. De raadsfractie inclusief haar burgerraadsleden is uitermate actief en positief bezig, maar zij noch het huidige afdelingsbestuur kunnen het zonder u. Graag hoor ik zoveel mogelijk voor de vergadering, maar anders op de vergadering zelf, wat u zou willen en kunnen doen. U kunt mij bereiken op: g.bosman@planet.nl of 06-45659281. Als u vragen heeft over deze taken dan kunt u deze uiteraard ook bij mij stellen.

Ik hoop u allen op deze ledenvergadering te ontmoeten en dat wij ook op het gemeentehuis laten zien dat we een bloeiende, gezellige en actieve partijafdeling zijn.

Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u ook opgehaald worden. Neem dan met Shima Pattisahusiwa of met Gerard Bosman contact op.

Met vriendelijke groet,

Gerard Bosman
Voorzitter PvdA Ridderkerk