Arianne Ripmeester

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Over zorg en geld

door Arianne Ripmeester op 8 oktober 2017

‘‘Tekorten op zorgtaken kunnen eigenlijk niet bestaan,’’ stelt Bart Leurs van de Raad voor de financiële verhoudingen. De gemeente moet specifieke Rijksgelden aan het doel besteden zoals het Rijk dat bepaalt. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt tussen gemeenten en het Rijk dat deze middelen besteed worden in het sociaal domein waar het voor bedoeld

lees verder »

Raadsbijdrage (4 juli 2017): sociaal, duurzaam en levendiger Ridderkerk

door Arianne Ripmeester op 17 juli 2017

Dank u wel voorzitter. Traditiegetrouw ligt er in het laatste jaar van een collegeperiode een beleidsarme Kadernota. Neemt niet weg dat we ook bij deze dunne nota de politieke keuzes in de uitvoering niet moeten onderschatten. Daarom willen wij het college enkele aandachtspunten meegeven bij het opstellen van de begroting voor 2018. Geef kinderen kansen.

lees verder »

Omdat u het waard bent!

door Arianne Ripmeester op 4 januari 2017

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis en ook de hoogte van de schuld van Nederlanders in de schuldhulpverlening steeg ten opzichte van vorig jaar. Armoede blijft actueel en moeten we als samenleving tegen willen gaan. Zelf ben ik

lees verder »

Hulp blijft zorg

door Arianne Ripmeester op 17 september 2016

In het rapport van de Rekenkamer Utrecht staat dat er door die gemeente te veel is bezuinigd op Thuishulp en te weinig maatwerk is geleverd. Het rapport staat op de site van de gemeente Utrecht en verscheen na de belangrijke uitspraken over de huishoudelijke hulp van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter.

lees verder »

Thuishulp, uw hulp?

door Arianne Ripmeester op 28 juni 2016

De forse bezuiniging die in 2010 is aangekondigd is in de loop van de tijd blijven steken bij circa 20%, een percentage dat volgens Wim van Hoorn van de FNV Zorg en Welzijn in de organisatie en het systeem op te vangen moet zijn. Gemeenten hebben wel ingezet op een bezuiniging van 40% of meer.

lees verder »

Thuiszorg, uw zorg?

door Arianne Ripmeester op 19 juni 2016

Op 18 mei heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, een aantal belangrijke uitspraken gedaan over de inzet van Huishoudelijke Hulp. Volgens de rechter zijn gemeenten in sommige opzichten te ver gegaan met het versoberen van deze ondersteuning. Er wordt te veel en verkeerd afgewezen en te weinig uren gegeven. Wat niet meer

lees verder »

Budgetten voor minima moeten weer bijgesteld

door Arianne Ripmeester op 18 april 2016

De gemeenteraad spreekt volgende week over het Armoedebeleid. Een goed beleid zorgt ervoor dat mensen en kinderen in een huishouden met een (zeer) laag inkomen mee kunnen blijven in de maatschappij en dat schulden worden voorkomen. Het Nibud heeft berekend dat een gezin alleen kan rondkomen wanneer gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen. Dan

lees verder »

Iedereen telt mee

door Arianne Ripmeester op 16 februari 2016

Je komt er wel in! Alle mensen tellen mee en doen mee. Toch is dat voor mensen met een beperking niet altijd het geval. De algemene toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte kan zeer verbeteren. Op twitter werden voorbeelden genoemd met de hashtag #jekomternietin. Ook Ridderkerk loopt niet voorop. Er worden kleine stapjes gezet.

lees verder »

Helpen met een warm hart en een koel hoofd

door Arianne Ripmeester op 19 oktober 2015

Om intriest van te worden zijn de beelden van zeer jonge vluchtelingen die met hun ouders op weg zijn naar een betere plek. Op weg naar een betere toekomst. Het is nauwelijks voor te stellen wat oorlog en extreme onveiligheid doet met je kinderen, gezin en familie. Het is hier nauwelijks voor te stellen hoe

lees verder »

Convenant bijvriendelijk handelen ondertekend

door Arianne Ripmeester op 4 oktober 2015

Tijdens de extra raadsvergadering van 26 mei jl. is een door de PvdA Ridderkerk ingediende motie over het convenant bijvriendelijk handelen aangenomen. Bijen zijn nuttige insecten: niet alleen omdat zij honing maken, maar ook omdat zij gewassen bestuiven. Bijen dragen bij aan een grotere biodiversiteit en zijn onmisbaar voor de voedsel- en fruitproductie. Het gaat

lees verder »

Seniorvriendelijke gemeente

door Arianne Ripmeester op 7 augustus 2015

Ridderkerk vergrijst en dat zien we terug in het straatbeeld. Het zou mooi zijn wanneer Ridderkerk zich aansluit bij het netwerk ‘Age Friendly Cities’ van de World Health Organisation (WHO). Aan welke kenmerken een seniorvriendelijke gemeente moet voldoen is onderzocht door TNO in Den Haag. Zij kijken naar de publieke ruimte, transport, wonen, sociale participatie,

lees verder »

Nieuwe koers hard nodig!

door Arianne Ripmeester op 1 juni 2015

Het rijk legt op aandringen van gemeenten meer taken bij hen neer, met minder budget want gemeenten gaven aan dat zij het beter en goedkoper konden. Het kabinet wordt daarin gesteund door de gedoogcoalitie van D66, ChristenUnie en SGP. Ook bijvoorbeeld het CDA stemde minder vaak maar nog altijd meer dan 9 van de 10

lees verder »

Meer Beschermd Wonen in Ridderkerk

door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

Alleen de PvdA Ridderkerk voerde het woord bij een besluit omtrent Beschermd wonen. Beschermd wonen bijvoorbeeld voor dementerenden of jongeren met een geestelijke beperking valt sinds kort onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarvoor wordt een samenwerking aangegaan met omringende gemeenten, Rotterdam is de centrumgemeente die het uitvoert. Het besluit betrof een bestuurlijke overeenkomst om

lees verder »

Communicatieplan van de gemeente Ridderkerk

door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

In de raadsvergadering van 23 april kwam een onderdeel van het Communicatieplan van de gemeente Ridderkerk alvast in stemming. Gezien de overvolle raadsagenda in april is namelijk de rest doorgeschoven naar mei 2015. De website is veel raadsleden en inwoners een doorn in het oog. En die kan nu door het besluit al eerder worden

lees verder »

Een wethouder houdt wet

door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

In de raadsvergadering op 23 april heeft de PvdA Ridderkerk tegen het besluit gestemd om toestemming te geven aan wethouder Keuzekamp om in Capelle aan de IJssel te blijven wonen. In de gemeentewet staat dat wethouders moeten wonen in de plaats waar zij zitting hebben in het college. Voor bijzondere situaties kan een wethouder daarvoor

lees verder »

Jong aan het werk

door Arianne Ripmeester op 16 april 2015

Tegenwoordig hebben veel jongeren een baantje naast hun school, waardoor ze eigen inkomen hebben en leren omgaan met het Werken. Dus op tijd komen, werken in een team, luisteren naar een baas en hoe je humeur ook is toch je best doen. Veel Ridderkerkse jongeren doen het ontzettend goed, maken hun school af en hebben

lees verder »

Sociale duurzaamheid

door Arianne Ripmeester op 6 april 2015

Duurzaamheid staat in het land en ook in Ridderkerk hoog op de agenda. Het is goed dat er aandacht is voor het tegengaan van zwerfvuil, het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het stimuleren van duurzame energie. Net zo belangrijk vindt de PvdA Ridderkerk inzet op sociale duurzaamheid. Er zijn veel veranderingen

lees verder »

Nieuwe klachtenregeling in Ridderkerk

door Arianne Ripmeester op 27 maart 2015

Vanaf 2013 dringt de PvdA Ridderkerk sterk aan op een betere klachtenregeling. De decentralisaties stonden immers voor de deur. Zorg dichter bij mensen organiseren zou de zorg beter; efficiënter en dus goedkoper maken, zo hadden de gemeenten in de voorafgaande jaren steeds aangegeven. Budgetten werden vanaf 2015 verlaagd, en de vrijheid om lokaal het beleid

lees verder »

Schriftelijke vragen over huishoudelijke hulp

door Arianne Ripmeester op 6 maart 2015

Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad Ridderkerk, 6 maart 2015 Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO, artikel 40) Geacht college, Het rijk heeft dit najaar extra gelden in het vooruitzicht gesteld voor huishoudelijk hulp. Het motief is behoud van werkgelegenheid in de zorg – Welk

lees verder »

Partij van de Arbeid Ridderkerk maakt vrijwilligerswerk eenvoudiger!

door Arianne Ripmeester op 7 december 2014

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 november jl. heeft de Partij van de Arbeid Ridderkerk een motie ingediend. Hierin wordt gesteld dat ervoor vrijwilligerswerk vaak (terecht) een verklaring omtrent gedrag is vereist, maar dat dit voor mensen met een laag inkomen belemmerend kan werken. De Partij van de Arbeid heeft het college daarom gevraagd om bij

lees verder »